• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen

Under tisdagens sammanträde fick kommunstyrelsen ta del av Halmstads kommuns delårsrapport (januari-april 2022). Siffrorna i rapporten visar bland annat att den ekonomiska prognosen för året ser bättre ut än förväntat. Samtidigt har sjukfrånvaron i kommunen har ökat i jämförelse med samma period förra året.

Kommunens totala resultat efter balanskravsjusteringar beräknas 2022 uppgå till 429 miljoner kronor, enligt nuvarande prognos. Det är 408 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 21 miljoner kronor.

De positiva siffrorna förklaras bland annat genom högre skatteintäkter och statsbidrag än vad man tidigare budgeterat för. Även kommunens försäljningsnetto inom exploateringsverksamhet ser ut att bli större än vad man trodde vid budgeteringstillfället.

Olika mellan nämnder

Bryter man ner siffrorna till nämndsnivå ser de ekonomiska prognoserna lite olika ut. En del av kommunens väntade överskott i år kan förklaras av senareläggningar inom diverse investeringsprojekt, så som infrastruktur och grundskolebyggnationer, vilket ger ett överskott i budgeten hos exempelvis teknik- och fritidsnämnden.

Socialnämnden däremot ser ut att få ökade kostnader och underskott mot sin budget. Förklaringen känns igen från tidigare rapporter och har med pandemins påverkan att göra. Socialnämnden har sett hur coronapandemin haft negativa konsekvenser på människors mående, vilket i sin tur ökat behovet inom missbruksvård och inom vården för barn och unga.

Fler anställda men högre sjukfrånvaro

Vad det gäller personalpolitik visar delårsrapporten att antalet tillsvidare- och visstidsanställda ökat inom kommunen. Halmstads kommun har idag 9699 medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning. Det är 361 fler tjänster än samma period föregående år. Ökningen av antalet anställda syns främst inom vård- och omsorg, men även i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Delårsrapporten visar även en negativ trend när det kommer till sjukfrånvaron, som hittills har varit högre än samma period föregående år. Under årets första månader var korttidsfrånvaron hög, vilket tros vara en effekt av pandemin.