• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan sätter inriktning för Halmstads klimatanpassning

Klimatförändringarna är ett faktum och för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser har kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutat att anta kommunfullmäktiges plan för klimatanpassning.

Klimatförändringarna har redan gett effekter på Halmstads kommun och påverkan förväntas öka. En riskfaktor är Halmstads läge långt in i Laholmsbukten som gör staden extra sårbar för översvämningar. Även höga flöden i vattendragen, som redan har orsakat översvämningar. Värmeböljor har blivit längre under somrarna och långa perioder utan regn har medfört dricksvattenbrist.

Kommunfullmäktiges plan för klimatanpassning visar den politiska ambitionen och inriktningar för arbetet. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till det förändrade klimatet och kan gälla till exempel planering av bebyggelse och infrastruktur, men även rutiner inom vård och omsorg eller säkerhetsfrågor inom elförsörjning. Ambitionen är att minska kommunens sårbarhet och tillvarata möjligheter för att bygga ett resilient och långsiktigt robust samhälle. Halmstads kommun ska uppfylla ambitionen genom att gå före i klimatanpassningsarbetet, ta modiga beslut, se möjligheter i utmaningar och driva fram innovativa lösningar.

- Det här är en konkret plan där ambitionsnivån är hög. Det är ett måste att agera långsiktigt, och samtidigt här och nu, med klarsynthet kring de utmaningar som är ett faktum. Det är kommunpolitikens förbaskade skyldighet att utifrån den kunskap som nu finns se till att det fortsatta samhällsbyggandet sker på hållbart vis, säger Jenny Axelsson (C), ordförande.

I planen fastslås kommunens ansvar. Det innebär bland annat att återställa viktiga samhällsfunktioner vid extremhändelser och att klimatsäkra kommunala anläggningar, kommunal mark och kommunal infrastruktur. Kommunen ansvarar också för att upprätthålla fungerande verksamheter vid katastrofer. Klimatanpassningsarbetet behöver genomsyra hela den kommunala organisationen och ansvaret ligger på samtliga nämnder och styrelser.

Utöver fullmäktiges plan finns också en nulägesanalys och kommunstyrelsens plan för klimatanpassning. Kommunstyrelsens plan består av geografiska strategier, åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar och tidsplan för att uppnå ambitionen i kommunfullmäktiges plan. Den kommer att antas efter att fullmäktiges plan är beslutad.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och sedan tas slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige.