• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan konkretiserar hur Halmstad ska bidra till minskade koldioxidutsläpp

Kommunstyrelsen hanterade under sitt möte Kommunfullmäktiges plan för energi och klimat. Syftet med planen är att förtydliga Halmstads kommuns strategier för att bidra till att minska den globala temperaturökningen i linje med Parisavtalet.

Planen kan också visa vilja och ambitioner när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med omvärlden, till exempel vid samverkan med andra aktörer eller ansökan om anslag för exempelvis klimatinvesteringar.

Planen ska även användas som vägledning i den löpande kommunala verksamheten. Den är ett underlag till översikts- och detaljplaner, andra kommunala planer samt till yttranden och utredningar.

Planen sträcker sig fram till år 2050. Men åtgärder behöver ske omgående och därför är år 2025 en etapp för denna plan. Många nationella mål och internationella överenskommelser har 2030 som målår och anges i en del jämförelser. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av koldioxid.

Halmstads tidigare energiplaner har varit inriktade på att minska koldioxidutsläpp från energianvändningen genom effektivisering och omställning till förnybara bränslen och återvunnen energi. Men även utsläppen från vår konsumtion är betydande för vår klimatpåverkan, vilket Naturvårdsverket pekar på i sitt underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Därför tar nu Halmstads kommun även med konsumtionsbaserade utsläpp i energi- och klimatplanen.

Planen fastställs slutligen av kommunfullmäktige.

– Äntligen! Detta är en av de viktigaste grundstenarna för att bygga ett långsiktigt hållbart Halmstad, där vi både minskar vårt klimatavtryck och tryggar en stabil energiförsörjning, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi måste minska vårt negativa klimatavtryck och det rejält, i rask takt. Frågan är högprioriterad och kommunen ska gå i bräschen, lotsa och underlätta för invånare och organisationer. Jag ser gärna ett tätt samarbete med det lokala näringslivet. Jag tror våra invånare förväntar sig hög ambitionsnivå från kommunen i den här frågan. Att vi genom planen lever som vi lär är ett sätt att visa att vi tar frågan om klimatpåverkan på allvar, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.