• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan för transportsystemet sätter riktning för Halmstads trafikplanering

I takt med att Halmstads kommun växer måste transportsystemet anpassas för att hänga med i befolkningsökningen. Därför har Plan för transportsystemet tagits fram. Planen har utgått från kommunens målsättning om att ha beredskap för 23 000 nya bostäder år 2050.

Planen fastlår bland annat att staden ska satsa på fler hållbara alternativ för gång, cykel och kollektivtrafik. Ambitionen är att minska motortrafiken i centrum för att frigöra ytor för andra hållbara färdsätt. Det övergripande målet är att hälften av halmstadbornas resor år 2050 sker med bil och att andra hälften sker med hållbara färdsätt.

Plan för transportsystemet har tagits fram parallellt med Översiktsplan 2050 och är indelat i två olika delar. Den första delen är Transportstrategin, som anger utmaningar och mål som sätter riktning för utvecklingen framöver. Andra delen är Transportplanen, där planeringsinriktningarna blir mer detaljerade och geografiska. Strategin antas av kommunfullmäktige och planen antas av kommunstyrelsen. Båda delar har varit ute på samråd och därefter arbetats om. Strategin har arbetats om till antagandehandling och godkändes av samhällsbyggnadsutskottet för att gå vidare till fullmäktige för slutgiltigt beslut. Planen har arbetats om efter de synpunkter som inkommit under samrådstiden och samhällsbyggnadsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att det omarbetade förslaget ska gå ut på granskning.

Tiden för granskning föreslås bli mellan 1 november 2021 till 16 januari 2022. På kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober kommer slutgiltigt beslut om datum tas och kommunstyrelsens ledamöter kan lägga yrkanden på förslaget innan det går ut på granskning.

Handlingar kommer att finnas på Halmstads kommuns webbplats halmstad.se. Under granskningsperioden kan allmänheten och berörda myndigheter lämna synpunkter på det omarbetade förslaget. Efter att synpunkter samlats in arbetas sedan ett nytt förslag fram för ett slutgiltigt antagande.

Plan för transportsystemet - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.