• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan för ny skola i Snöstorp på granskning

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 september att granskning ska ske för del av Snöstorp 19:199. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola i Snöstorp, Stenalyckan.

Skolan är tänkt att byggas som en årskurs 4-9-skola med plats för minst 625 elever, som syftar att uppfylla det behov av skolplatser i närliggande stadsdelar. Planerat upptagningsområde är Snöstorp och delar av Andersberg. Detaljplanen som nu går ut på granskning möjliggör en skola i två våningar med ett möjligt tredje våningsplan i skolans mittendel.

Fastigheten Snöstorp 19:199 är i dag planlagd som parkmark och är förenlig med översiktsplanens intentioner. En viktig målsättning i planarbetet har varit att bevara så mycket av parken som möjligt. Det görs genom att samla skolbyggnaderna i sydvästra delen. Skolan och skolområdet ska också utformas så att de passar in i miljön och den kvarvarande parken föreslås rustas upp med höjd kvalitet och nya aktivitetsytor.

Den största förändringen jämfört med samrådsförslaget är att kravet på idrottshallens placering i väst tagits bort och flyttats längre in i området. Ändringen syftar till att möjliggöra en samlad skolbyggnad på platsen. För att tillgängliggöra idrottshallen för personer med funktionsvariation har en ny angöring från skolans infart norr om byggnaden lagts till.

Den nya detaljplanen säkrar också tillfart till skolan och trygga gång- och cykelvägar till och från skolan.

Slutligen har detaljplanen utformats flexibelt för att kunna fungera över tid och skapa utrymme för framtida utveckling och förändrade behov. Förutom skola ges även möjlighet för alternativa markanvändningar så som öppenvård, friskvård, idrott och kontor.