• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan för ny skola i Snöstorp antas

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 november att anta detaljplanen för del av Snöstorp 19:199. Det handlar om att möjliggöra en ny skola i Snöstorp, mer specifikt på Stenalyckan.

Stenalyckan är det området där det finns ett parkområde som nu kan bebyggas. Detaljplanen innebär att en ny skola kan byggas i den sydvästra delen av planområdet. Med den nya byggnaden kommer skolan totalt ha plats för 625 elever från årskurs 4–9. Detaljplanen gör det även möjligt att bygga en ny skola i två till tre våningar, en idrottshall nära skolan samt trygga gång- och cykelvägar i området.

En viktig målsättning i planarbetet har varit att bevara så mycket av den befintliga parkmiljön i området som möjligt. Det görs bland annat genom att samla skolbyggnaderna i planområdets sydvästra del. Skolan och skolområdet utformas så att byggnaderna anpassas till miljön, och den kvarvarande parken föreslås rustas upp med höjd kvalitet och nya aktivitetsytor.

Slutligen har detaljplanen, som beslutas av kommunstyrelsen i december, utformats flexibelt för att kunna fungera över tid och skapa utrymme för förändrade behov. Förutom skola möjliggör även detaljplanen markanvändningar för bland annat öppenvård, friskvård, idrott och kontor.