• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Planbesked för nya bostäder på Söder

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav den 29 november fyra positiva planbesked för nya detaljplaner på Söder. Det gäller fastigheterna Bredsidan 10, Blocktyget 7, Blocktyget 8 och Bilan 21 som samtliga är belägna längs med Fiskaregatan.

Fastighetsägarna har gemensamma planer på att utveckla kvarteret och en del av dem har anlitat samma exploatör. Enligt ansökningarna om planbesked vill fastighetsägarna riva och bygga nya lägenheter i området. Gemensamt omfattar ansökningarna uppemot 300 lägenheter i flerbostadshus i fyra till åtta våningar. Enligt kommunens strategiska planering är detta troligen en något för hög exploatering. Exakt hur många bostäder som är lämpligt för fastigheterna kommer att utredas under planprocessen.

Stadsdelen Söder är i den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, utpekat för centrumutveckling, vilket innebär att ”inom centrumutvecklingsområdet tillåts en högre och tätare bebyggelse än resten av staden”. De sökandes planer anses i det avseendet ligga i linje med intentionerna i översiktsplanen.

Under planprocessen ska särskild hänsyn tas till ett antal komplicerade omständigheter, däribland hantering av dagvatten och skyfall, trafiksituationen i områden och eventuell påverkan från Västra strandens reningsverk.