• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Patrikshills annex kan bli seniorlägenheter

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 9 november att granskning ska ske om detaljplan för del av Bagaren 11 – den del som gäller Patriks Hills annex. Detaljplanen innebär att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Patrikshills annex får rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för privata aktörer att bedriva bostads- och kontorsverksamhet i fastigheten.

Kommunens intention är att sälja fastigheten till Eva och Axel Edvard Pihls Stiftelse som har som ändamål att förvalta och hyra ut lägenheter till äldre som har det sämre ställt ekonomiskt. Hyrorna ska vara lägre än andra liknande lägenheter i Halmstad. Efter renovering och ombyggnation beräknas byggnaden kunna omfatta cirka 25 lägenheter.

Planområdet har tidigare ingått i en större detaljplan för hela Kvarteret Bagaren som var på samråd 2016. Efter samrådet har kommunen avvaktat med fortsatt planarbete, bland annat för att invänta en utredning och ställningstaganden kring översvämningsrisker till följd av klimatförändringar. Ju längre tiden går utan att byggnaden är i bruk desto större är risken för att byggnadens skick försämras och därmed att dess kulturhistoriska värden påverkas negativt.

Kommunen har därför valt att gå vidare med en planläggning för fastigheten Bagaren 11 – Patrikshills annex, men i övrigt fortsätta avvakta planarbetet av resterande delar av kvarteret.