• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

On board – kunskapsöverföring mellan städer

EU lär av Halmstad i projektet "On board" för att höja barn- och ungdomars studieresultat

Halmstads kommun deltar från och med år 2019 i ett projekt som ska bidra till att elevernas studieresultat förbättras. Det handlar om att utbyta erfarenheter inom utbildningssektorn med fem andra städer i Europa och projektet löper under två år.

On board Länk till annan webbplats. är ett EU-finansierat projekt inom URBACT som går ut på att utbyta goda erfarenheter och kunskap inom utbildningssektorn.

Det är sex städer som deltar

  • Viladecans (Spanien)
  • Halmstad
  • Tallinn (Estland)
  • Albergaria (Portugal)
  • Nantes (Frankrike)
  • Poznan (Polen)

Mål med projektet

Ett av målen i projektet är att sprida goda exempel mellan de deltagande städerna om hur man kan jobba med utbildningsfrågor. Alla städer som deltar har drivit olika intressanta skolprojekt och att utbyta erfarenheter gagnar alla partners. Varje stad kommer bidra inom något område där de anser sig kommit långt i utvecklingen.

Det huvudsakliga målet är att sprida kunskap om den spanska staden Viladecans arbete med att involvera hela samhället som en del i stadens utbildning.

Viladecans vände en nedåtgående spiral

Viladecans ligger några mil söder om Barcelona och har cirka 65 000 invånare. Staden utvecklades som en klassisk förort med stigande arbetslöshet och minskande tillväxt gentemot Barcelona. För att vända denna trend beslöt stadens politiker att utbildning ska vara en vägledande fråga i alla lokala politiska beslut. Man beslöt helt enkelt att utbildning skulle prioriteras högst i de lokala besluten.

Rent praktiskt involverades hela samhället i att utbilda barn och ungdomar. I Viladecans råder numera synsättet att alla på olika sätt kan bidra till elevernas utbildning. Detta har gjorts genom ett aktivt samarbete med lokala företag, organisationer, idrottsföreningar och framförallt föräldrar.

Viladecans har genom sitt arbetssätt att involvera hela samhället i ungdomars utbildning avsevärt lyckas höja studieresultaten.

Vad får Halmstad ut och vad bidrar vi med?

Hur kan Halmstads kommun använda detta arbete för att höja elevernas resultat? Framförallt är Viladecans arbete med att engagera elevernas föräldrar intressant för utvecklingsprojektet Framtid Oskarström.

Halmstad bidrar bland annat med sitt kunnande om att involvera näringslivet ute i klassrummet. I projektet real Classroom Lab samarbetar skola och näringsliv med att testa olika produkter i klassrumsmiljö för att öka eleverna resultat.

Hjärnsmart är en metod för elever att hitta sin egen inre motivation, självkänsla och studieteknik. För pedagogen innebär Hjärnsmart nya möjligheter till lärandesituationer med en vetenskaplig grund och en verkstad för kreativ pedagogik.

Om projektet – arbetet internt och ut till intressenter

Projektet har en tydlig tyngdpunkt mot utbildning och de som arbetar mest aktivt med projektet kommer från förvaltningarna inom utbildning; Barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Dessutom finns det en större grupp med representanter för politiken, näringslivet och föreningslivet. Dessa grupper är mycket viktiga i en vision att utbildning ska genomsyra hela kommunens verksamhet.

Projektgruppens medlemmar och ansvar

Linda Bellvik och Jonas Åberg är projektledare. Linda ansvarar för arbetet i Oskarström, som är den stadsdelen projektet valt att börja arbete med. Caroline Zachariasson hjälper till i Oskarström och arbetar med lokala temagrupper på plats. Jonas ansvarar framförallt med kontakter utanför skolans värld och projektets fem partners samt ekonomin. Dessutom kommer Frank Wedding, rektor på Kattegattgymnasiet, arbeta med intern och extern spridning av projektet. Kommunråd Jenny Axelsson och Sapna Billengren Lindström från kommunledningskontoret kommer också att bidra i projektet.

För Halmstads del finns cirka niohundratusen kronor i budget under projekttiden