• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ökad koll på utsläppen genom nytt klimatbokslut

Nu har Halmstads kommun fått ännu mer koll på sin klimatpåverkan. Utsläppen redovisas i kommunens andra klimatbokslut, som nyligen blev klart. De största utsläppen från verksamheten kommer från konsumtion, framför allt från de livsmedel och den IT-utrustning som kommunen köper in.

Kommunen har sedan länge kännedom om utsläpp som kommer från uppvärmning av fastigheter, energianvändning och transporter.

– Men genom att göra klimatbokslut som utgår från den globala standarden Greenhouse Gas Protocol skaffar vi oss nu kunskap även om indirekta utsläpp och utsläpp från varor som vi konsumerar, säger Karin Larsson, miljöstrateg på Halmstads kommun.

Till sin hjälp har kommunen Energi- och miljöcentrum i Varberg (EMC), som står för metodstöd och klimatberäkningsverktyg.

En ögonöppnare när det gäller konsumtion

– De mätmetoder som vi nu fått tillgång till ger oss en vidare insikt om vad i vår verksamhet som orsakar utsläpp. Särskilt när det gäller våra inköp är klimatbokslutet en ögonöppnare, säger Karin Larsson.

Nya mätmetoder utvecklas ständigt och nytt för 2022 års bokslut är mätningen av utsläpp från köldmedier i kylar och frysar.

– För varje ny grupp som vi kan få utsläppsdata från kommer våra totala utsläpp att öka. Därför är vi noga med att mäta varje produktgrupp för sig. Då kan vi jämföra utsläppen i gruppen från år till år, samtidigt som nya mätområden kan tillkomma, säger Karin Larsson.

I bokslutet räknas alla utsläpp av olika växthusgaser om till enheten koldioxidekvivalenter, som innebär att de kan jämföras.

Några av resultaten i bokslutet

Måltider

Inköpen av livsmedel till de kommunala måltiderna ger höga utsläpp, 4 100 ton koldioxidekvivalenter*. Kommunens måltidsservice arbetar dock kontinuerligt och systematiskt för att minska utsläppen. Det sker genom att minska matsvinnet och genom att öka andelen vegetariska livsmedel och minska mängden importerade. Köttet kommer i huvudsak från svenska producenter, vilket ger avsevärt lägre utsläpp än importerat kött. Utsläppen från inköpen är nu 600 ton lägre än 2019.

IT-utrustning

Ett nytt mätområde är IT-utrustning: mobiltelefoner, datorer, skärmar och läsplattor. Tillverkningen ger upphov till mycket stora utsläpp av växthusgaser. För kommunens inköp under 2022 motsvarar det utsläpp av 1 700 ton koldioxidekvivalenter.

Läckage av köldmedia

Kylutrustning, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar innehåller ofta köldmedier som består av starka växthusgaser. I en äldre anläggning ökar risken för läckage. Hur stort läckaget är visas i hur mycket köldmedia som behövts fyllas på. Förra årets läckage motsvarar 250 ton koldioxidekvivalenter*.

– Genom ett klimatbokslut som utgår från Greenhouse Gas Protocol får vi ett underlag för att fokusera på rätt åtgärder inom rätt område, säger Karin Larsson.

Om klimatbokslutet

I klimatbokslutet mäts tre typer av utsläpp: 1. De som kommunens verksamheter orsakar genom inköp. 2. Indirekta utsläpp från inköpt energi – utsläppen sker hos producenten men räknas in i den kommunala verksamhetens siffror. 3. Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av kommunens verksamheter.
Halmstads kommuns klimatbokslut Länk till annan webbplats.

Att ett klimatbokslut ska tas fram slås fast i kommunens energi- och klimatplan. Klimatbokslutet omfattar verksamheten i kommunens förvaltningar.

Flera kommunala bolag, HEM, HFAB och LBVA, gör egna klimatbokslut med hjälp av EMC.
Bolagen med fleras klimatbokslut Länk till annan webbplats.