• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny verksamhetsmark i Älvasjö

Kommunen ska ta fram en strukturplan för ett nytt verksamhetsområde i Älvasjö. Området är utpekat i översiktsplanen som framtida verksamhetsmark, vilket kommunen har haft brist på de senaste åren.

Kommunen äger idag ingen mark på området och har i samband med detta därför tecknat en avsiktsförklaring med den största markägaren inom området, som är fastighetsägare till Spånstad 3:4-5, 3:12 med flera.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna är överens om att starta detaljplaneläggning av deras del av området. Detaljplanen ska pröva användningen industri, verksamheter och allmän plats. Kommunen ska stå för 20 procent av kostnaderna för att planlägga och bygga ut området mot att de får köpa 20 procent av ägarnas mark som planläggs som verksamhetsmark.

Tidsplanen är att strukturplanen ska vara färdig senast andra kvartalet 2024. Därefter ska detaljplanearbetet inledas och beräknas bli färdigt i slutet av 2026.