• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt styre i Halmstad

Halmstad har nytt styre. När nya kommunfullmäktige sammanträdde första gången för mandatperioden valdes bland annat ny kommunstyrelse och nya kommunråd.

Antalet kommunråd fastslogs efter votering: sex kommunråd kommer att finnas i Halmstads kommun under mandatperioden 2022–2026.

Fyra av kommunrådsposterna tillföll den politiska majoriteten, Ansvar för Halmstad, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Stefan Pålsson (S), Urszula Hansson (S), Anna Fallkvist (M) och Ella Kardemark (KD) valdes för majoriteten.

En delad opposition fick två kommunrådsposter: Victor Rundqvist (C) samt Anderas Ahlqvist (SD).

Kommunråden är tillika krisledningsnämnd.

Stefan Pålsson kommunstyrelsens ordförande

Vad gäller valet av kommunstyrelsens ledamöter avgjordes det på begäran genom proportionellt valsätt (se faktaruta längst ned).

Resultatet följer:

Ledamöter i kommunstyrelsen:

1. Stefan Pålsson (S)
2. Anna Fallkvist (M)
3. Victor Rundqvist (C)
4. Ella Kardemark (KD)
5. Andreas Ahlqvist (SD)
6. Urszula Hansson (S)
7. Arber Gashi (S)
8. Tania Bengtsson (V)
9. Carl-Johan Berthilsson (M)
10. Leif Liljebrunn (HLP)
11. Gun-Britt Löfdahl (S)
12. Joachim Svensson (SD)
13. Tony Stané (S)
14. Annica Elveroth (L)
15. Louise Uvenfeldt (M)

Ersättare:

  1. Carin Jacobsson (S)
  2. Conny Hansen (M)
  3. Hanne Göransson (MP)
  4. Henrik Östlund (KD)
  5. Lars Larsson (SD)
  6. Michael Svensson (S)
  7. Simon Lindgren (M)
  8. Staffan Svensson (C)

Kommunstyrelsens presidium kommer att bestå av:

Kommunstyrelsen ordförande: Stefan Pålsson (S)
1:e vice ordförande: Anna Fallkvist (M)
2:a vice ordförande Ella Kardemark (KD)
3:e vice ordförande Victor Rundqvist (C)

Kommunfullmäktiges presidium

Även kommunfullmäktiges presidium valdes vid sammanträdet. Moderaten Susanne Beide valdes till ordförande, Sverigedemokraten Krister Karlsson till första vice ordförande och Socialdemokraten Christel Eriksson till andre vice ordförande.

Fakta: Proportionellt valsätt

Proportionellt valsätt är ett sätt att fördela mandaten i val som förrättas av bland annat kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Om tillräckligt många av de röstberättigade begär det ska i stället valet ske med röstsedlar och mandaten ska fördelas proportionellt enligt resultatet av omröstningen.

För att proportionellt valsätt ska komma till stånd ska ett visst antal av de närvarande röstberättigade begära det. För Halmstads kommuns del krävs det att fem kommunfullmäktigeledamöter röstar för proportionellt valsätt. Man räknar ut det antal som behövs genom att addera ett till det antal personer som ska väljas. Antalet närvarande röstberättigade divideras sedan med denna summa. Kvoten avrundas uppåt.