• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny strandnära lekplats på Östra stranden

Vid måndagens möte den 24 januari, beslutade teknik- och fritidsnämnden att en ny strandnära lekplats ska placeras på Östra stranden. Nämnden beslutade även att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra stabilisering av Bastionens slänter samt bygga om vägen till Rotundan.

I kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget 2022-2026 beslutades det att avsätta fyra miljoner kronor till en strandnära större lekplats. Målet med lekplatsen är att den ska vara till glädje för både invånare och besökare året runt.

Förvaltningen har utrett och analyserat tre olika möjliga platser – Tylösand, Haverdal och Östra stranden. Östra stranden anses vara den bästa placeringen då en lekplats här skulle stärka platsen som besöksmål och tilltala många invånare. Dessutom finns här redan toaletter och goda förbindelser för både bil, buss och cykel. En strandnära lekplats på Östra stranden skapar också en mötesplats med mer tillgänglighet från de östra stadsdelarna då detta är ett område med mindre andel grönyta för invånarna.

I samband med beslutet gav nämnden också förvaltningen uppdraget att, efter i samråd med Haverdals samhällsförening, föreslå en lämplig plats för en lekplats i Haverdal. Förslaget på platsen ska vara i enlighet med ”Plan för Halmstads kommuns lekmiljöer på allmän plats”.

Bastionen och Norre katts park

Under dagens möte bestämdes även att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra stabilisering av Bastionens slänter genom en spontkonstruktion. Nämnden bestämde även att öka tillgängligheten till Rotundan genom att bygga om befintlig gångväg.

Förvaltningen har utrett två möjligheter för öka tillgängligheten till Rotundan. För att inte föregå en framtida omgestaltning av Norre katts park kommer den befintliga vägen istället att byggas om. Vägen kommer att ansluta till Rotundan norrifrån från Trefaldighetsallén.

Förstärkningen och ombyggnaden av befintlig väg kommer att kunna genomföras inom tilldelad investeringsbudget på 20 miljoner kronor.

2021 beslutade kommunfullmäktige att ge teknik- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram ett fördjupat förslag på hur bland annat stabiliseringen av Bastionens slänter kan genomföras. Uppdraget är en del av kommunfullmäktiges beslut att ta ett helhetsgrepp kring iordningställandet av Bastionen och Norre katts park.