• Halmstads webbplatser

Ny arena på Örjans vall möjlig

Att bygga en ny elitarena för fotboll på Örjans vall är möjligt, men ett flertal utmaningar behöver utredas vidare innan beslut tas. Det är slutsatsen av den utredning som undersökt förutsättningarna för byggnation av en ny arena på befintlig plats.

I utredningen om förutsättningarna för en eventuell ny arena utgår man från de krav som ställs från Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) och Europeiska Fotbollsförbundet UEFA på ytor för att få spela elitfotboll i allsvenskan samt europacupmatcher och landskamper. Bland annat måste en ny arena ha plats för cirka 8000-10 000 åskådare, utrymmen för kommersiella ytor såsom restaurang och kiosker, kontorsutrymmen, gym samt ytor för drift.

Utredningen har även tittat på fysiska förutsättningar på området som till exempel risk för översvämning, markföroreningar, ras och skred, samt trafikflöden. Men även de utmaningar som finns kopplat till att det är ett vattenskyddsområde.

Inom utredningen har det även genomförts flera workshops kopplat till kultur- och naturvärden men även Halmstads centrumutveckling.

Slutsats

Sammanfattningsvis visar utredningen att det är möjligt att bygga en ny elitarena på Örjans vall. Däremot behövs en mer detaljerad utredning om de utmaningar och risker en nybyggnation medför, samt vilka åtgärder krävs för en framtida arena.

Utredningen visar också att Örjans vall, på sin befintliga plats, är viktigt för staden och har positivt inverkningar på Halmstad centrum tack vare det ökade besöksflödet vid arrangemang. Den historiska kopplingen till folkliv och idrott samt sin unika position som en parkarena är ett starkt värde att bygga vidare på.

Förstudie

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska nu genomföra en fördjupad förstudie inför en eventuell nybyggnation av en elitarena, statusinventeringar av befintliga byggnader och även ta fram underlag för en eventuell arkitekttävling. Förstudien beräknas vara klar under 2024.