• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nya fristående förskolor och skola får grönt ljus från barn- och ungdomsnämnden

Vid barn- och ungdomsnämndens möte den 24 april hanterades ansökningar om etableringar av fristående förskolor. Nämnden yttrade sig också över grundskolor som vill etablera sig i kommunen.

Dessutom vill nämnden ha tydliga och tidiga besked kring skolbyggnationer som försenas.

Barn- och ungdomsnämnden är positiv till en etablering av fristående förskolor på Slottsmöllan och Fyllinge. Det handlar om företaget Kunskapsförskolan som ansöker om en verksamhet för 120 respektive 108 barn. Företaget planerar att starta verksamheterna efter jul 2021 och med en beräknad bemanning på 5,7 barn per anställd. Nämnden beslutade, efter votering med röstsiffrorna 9-4, att ställa sig bakom båda etableringarna.

Nämnden yttrade sig också till skolinspektion kring ansökningar om att etablera fristående skolor. Det blev ett positivt yttrande kring en planerad etablering av Prolympia. Företaget vill etablera en skola för elever i årskurs 7 till 9 med upp till 336 elever från läsåret 2022. Skolan ska ha en idrottsprofil och planerar att etablera sig på i närheten av högskoleområdet.

Nämnden beslutade med siffrorna 9-4 att ställa sig bakom det positiva yttrandet till skolinspektionen.

När det gällde yttrandet kring en andra etablering av friskolan British AcademySchools of Sweden AB:s konstaterade nämnden att elevunderlaget var bristfälligt och att det inte skulle gå att bedriva en stabil verksamhet.

Enligt ansökan beräknas skolan vara fullt utbyggd år 2030. För läsåret 2029/2030 planeras skolan ha 600 elever på grundskolenivå. Vid första läsåret 2022/2023 planerar skolan att ha 80 elever på grundskolenivå. Företaget har också planer på att inrätta en skola på gymnasienivå med internationell inriktning.

Skolor och förskolor för framtiden

Barn- och ungdomsnämnden diskuterade, vid sitt sammanträde, det som kallas lokalförsörjningsplanen, en långsiktig strategi för planering och budgetering av kommunens lokalbehov. Nämnden konstaterar att det krävs realistiska tidplaner för byggen av skolor och förskolor och det krävs tidiga signaler om inte skolor blir klara i tid. Detta för att minska stress för elever och vårdnadshavare samt kunna skapa evakueringslokaler i god tid.

Då det gäller förskolor är kommunen nu i fas och har kunnat avveckla en rad tillfälliga lokaler.

Under innevarande läsår finns 2 900 elevplatser i grundskolan, en dryg fjärdedel av alla platser i tillfälliga lokaler. Antalet paviljonger minskar i Getinge och det tillkommer paviljonger vid Östergårdsskolan som delvis ska rivas och byggas ny. I sommar lämnas också tillfälliga lokaler i Plönninge då Kvibilleskolan är klar. Nästa läsår är det därmed cirka 2 500 elevplatser i paviljonger. Risken finns att det behöver bli ännu fler de närmaste åren på grund av förseningar och behov av fler elevplatser.

När det gäller grundsärskolan konstaterar nämnden i sitt yttrande över lokalförsörjningsplanen att det saknas det en helhetssyn och en långsiktigt hållbar lösning för verksamheten.

Nämnden beslutade också att föreslå att olika aktörer och byggherrar involveras på fler för att bygga, äga och förvalta skollokaler som kommunen sedan kan hyra.

Överskottet och ombudgeteringar

2020 gav ett visst överskott för nämndens verksamhet. Dessutom har en rad investeringar senarelagts eller försenats. När det gäller överskottet förs totalt 12,3 miljoner kronor över till skolområdenas verksamhet.

De investeringsmedlen som inte utnyttjas under föregående år handlar om senarelagda investeringar på cirka 4,7 miljoner kronor. Vidare om inventarieinköp som sker över flera år på 8,4 miljoner kronor och 39,1 miljoner kronor som inte utnyttjats för byggnationer och inventarier till nya lokaler som ska byggas.

–Känns som ett gott betyg för Halmstad som kommun att det nu både är en fristående grundskola och förskola som vill etablera sig. De fyller ett behov som kommunen har av offentlig service och ökar valfriheten för våra barn och elever.

–Att starta upp en fristående grundskola är ett enormt ansvar och kräver mycket god kännedom om hur man bedriver skolverksamhet hos den som ansöker. Den ansökan som kommit in från British Academy Schools of Sweden AB håller inte måttet och det skulle förvåna mig om skolinspektionen skulle godkänna ansökan.

–För att vi ska kunna bedriva en god undervisning behöver vi ha tillgång till lokaler som är ändamålsenliga. Jag oroas över vad som kommer ske och vilka konsekvenser det ger om inte skolor är klara när behovet finns. Det är av högsta prioritet för kommunen att lösa ut de knutar som återstår för att denna process ska flyta på smärtfritt, säger Lovisa Aldrin, (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

–Gällande förskolorna på Fyllinge respektive Slottsmöllan är det nödvändigt att ta hänsyn till 228 välbehövliga platser. Både centrum och Fyllinge växer varför nämnden då behöver ta höjd för det. Risken är annars att kommunen på sikt inte når upp till 4-månaders regeln, vilket kommer drabba barnen på Andersberg hårt om inte fler platser på Fyllinge tillkommer. Jag hade gärna sett att kommunens samhällsbyggnadsutskott möjliggjort större kommunala förskolor i dessa områden efter behov, så har tyvärr inte blivit fallet.

–Det är oerhört glädjande att vi snart kan hälsa Prolympia välkomna till Halmstad. En grundskola med idrottsprofil kommer att tillföra ett mervärde och stärka det lokala föreningslivet. Den kommer också att bidra till ett lyft för Aspero idrottsgymnasium och idrottsinriktningen på Sannarpsgymnasiet. Prolympia har en spännande verksamhetsidé som utgår från betydelsen av att idrott och träning också bidrar till bättre skolresultat., säger Lars El Hayek, (-), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.