• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nya elevområden i kommunen underlättar elevers placering

Vid onsdagens sammanträde beslutade barn- och ungdomsnämnden att godkänna en nyetablering av en enskild förskola, ett nytt sätt att fördela resurserna inom verksamheten och att minska på antalet skolområden.

Nämnden beslutade alltså om en ny fördelningsmodell av de ekonomiska resurserna till skolor, fritidshem och förskolor. Modellen införs från 2022 och innebär en mer likvärdig fördelning av medlen.

Den stora förändringen handlar främst om att den budgetpost som kallas övrig personal blir en del av skolpengen. I posten ingår skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och skolvärdar. Dessa har tidigare haft en egen budgetpost men inom förvaltningen har man konstaterat att fördelningen av medel för övrig personal har gynnat högstadiet.

Den nuvarande fördelningen har inte heller tagit hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna på de olika enheterna.

Färre elevområden för grundskola och grundsärskola

Halmstads kommun har i dagsläget 19 elevområden för grundskola och tre elevområden för grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt möte att minska antalet till sex områden för grundskolan och att göra hela kommunen till ett enda elevområde för grundsärskolan.

Bakgrunden till beslutet är att kommunen har stor brist på elevplatser i permanenta skolor och att en stor del verksamheter bedrivs i inhyrda lokaler. Det tillkommer inte nya skolor i den takt som antalet elever ökar och därför behövs det ett effektivare utnyttjande av befintliga lokaler.

Den befintliga elevområdesindelningen utgör dock ett hinder för ett effektivt utnyttjande på grund av gränsdragningen. Ofta har det inte varit möjligt att erbjuda elever plats i närmaste skola eftersom denna legat i ett annat elevområde. Det har tvingat barn- och ungdomsnämnden att vid flera tillfällen besluta om tillfälliga förändringar av elevområden för att kunna erbjuda elever plats i en närliggande skola.

Med den nya indelningen kommer elever i grundskolan i de flesta fall att placeras i den närmaste skolan utifrån var de är skrivna. Om den närmaste skolan har fullt i årskursen placeras eleven i annan skola inom elevområdet eller i undantagsfall i närliggande elevområde.

Grundsärskolan är i dagsläget indelad i tre elevområden, vilket också är den långsiktiga planen när det finns tre nya skolor byggda för grundsärskola. Tills vidare föreslås grundsärskolan ha hela kommunen som elevområde för att underlätta placering.

I dagsläget är särskolan lokaliserad till Slottsjordsskolan, Getingeskolan, Fyllingeskolan och Lummerskolan.

Vänsterpartiet motsatte sig minskningen av antalet elevmråden. Sverigedemokraterna, med stöd av kristdemokraterna ville ha en tydligare skrivning kring att den geografiska närheten ska vara styrande för var eleven erbjuds plats. Dock gick förslaget igenom i sin helhet.

Nygammal fristående förskola

Halmstads församling, Svenska kyrkan, har ansökt om att få bedriva förskola för 40 barn på Rotorp. Församlingen driver sedan tidigare förskolorna Duvan, Fisken och Granbacken.

Nu handlar det om att ersätta Vårhems förskola som brann ner 2019 och som sedan branden har bedrivit verksamhet i tillfälliga lokaler.

Nu byggs förskolan upp igen på den ursprungliga platsen och därför har man sökt nytt tillstånd för planerad start vid årsskiftet 2021/22.

Nämnden sa ja till återetablering och en återgång till antalet avdelningar som förskolan hade innan branden. Området som förskolan byggs är ett av de mest expansiva i kommunen och därför ser nämnden ingen negativ påverkan på den kommunala verksamheten.