• Halmstads webbplatser

Nivåerna av trikloramin på Halmstad Arena Bad under rekommenderade riktvärden

I april genomfördes nya mätningar på Halmstad Arena Bad som visar att nivåerna av trikloramin nu ligger under Folkhälsomyndighetens rekommenderade riktvärden i alla våra bassänger. Detta är ett resultat av det omfattande åtgärdsarbete som inleddes våren 2023 när förhöjda halter av trikloramin uppmättes i äventyrsbadet och motionsbassängen.

Efter att det våren 2023 uppmättes något förhöjda halter av trikloramin i äventyrsbadet och motionsbassängen på Halmstad Arena Bad har flera åtgärder införts för att säkerställa en så bra badhusmiljö som möjligt. Nya städrutiner och städmedel har implementerats, filter har förbättrats och byts oftare, luftflöden och ventilation har optimerats. Dessutom har det genomförts en informationskampanj mot badets besökare för att öka förståelsen om hur viktigt det är att duscha innan bad. har vi genom information försökt öka besökares förståelse för hur viktigt det är att duscha innan bad.

–Vi är glada att våra nya mätningar visar att vi nu ligger under Folkhälsomyndighetens riktvärde för trikloramin i alla våra bassänger. Det visar att de åtgärder vi infört fungerar. Badhusmiljön är lika viktig för både besökare, aktiva föreningars atleter samt för våra anställda så frågan står alltid högt på vår agenda.
Vi fortsätter dagligen vårt arbete med att optimera miljön, säger Lovisa Aldrin, enhetschef driftavdelningen teknik- och fastighetsförvaltningen.

Bra vattenkvalitet, god ventilation och bra temperaturer
Vid mättillfället i april 2024 gjordes en vattenanalys där man tittade på klorhalt och pH-värde. Luftkvaliteten undersöktes också genom att mäta koldioxidhalt, relativ luftfuktighet och temperatur. Alla värdena visade på en väldigt bra vattenkvalitet, god ventilation och bra temperaturer med resultat under eller inom de rekommenderade gränsvärdena för simhallsmiljöer.

Fakta om trikloramin
Trikloramin bildas när kväveinnehållande föroreningar i vattnet från exempelvis svett och urin reagerar med det klor som används för rengöring av vattnet. Trikloramin avdunstar lätt från vatten vid rörelse, så som när många simmar, leker eller åker rutschkana och kan ge upphov till irritation i luftvägar och ögon.

Det finns riktvärden för trikloramin i luften på badhus. WHO:s rekommenderade värde är 0,5 mg/m3. Folkhälsomyndigheten i Sverige införde 0,2 mg/m3 som ett eget riktvärde år 2021.