• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Negativt planbesked till Betyget 3

En sökande har inkommit med begäran om planbesked för att kunna fortsätta bedriva gymnasieskola på del av fastigheten Betyget 3. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 9 november om negativt planbesked. Verksamheten har sedan flera år tillbaka bedrivits utifrån ett tillfälligt bygglov som gäller fram till hösten 2022. Gällande detaljplan tillåter bara kontorsändamål på den aktuella delen av fastigheten.

Att utskottet beslutade om ett negativt planbesked beror på att fastigheten ingår i det reservat som pekats ut för väg- och klimatanpassningsåtgärder på söder. Marken har pekats ut i kommande översiktsplan Framtidsplan 2050 som nu är på granskning och i Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum som just nu är ute på samråd. I nuvarande översiktsplan Framtidsplan 2030 är sträckningen utpekad som ”ny väg” och därför ska marken sparas för framtida behov. Därför tillåts ingen ny bebyggelse inom området.

Om nuvarande verksamhet skulle tillåts bli permanent riskerar kommunen att försvåra tillkomsten av en framtida trafikförbindelse som förbinder Södra infarten med Kustvägen via en bro över Nissan. Denna länk kommer att ha en viktig roll i framtiden för att klara trafiken i en växande stad. Ett annat argument för det negativa planbeskedet är kommande behov av klimatanpassningsåtgärder i Halmstad centrum och stadsdelen Söder. Det reservatet som pekats ut för klimatanpassningsåtgärder är av mycket stor betydelse för stadens utveckling.