• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Negativt planbesked i Trottaberg

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lämnade den 19 april negativt planbesked för fastigheten Trottaberg S10:3 i Söndrum. Sökanden har begärt planbesked för utbyggnad av tre villor i området. Området är idag planlagt som allmän platsmark.

Det negativa planbeskedet grundar sig på att området inte är utpekat för användning i kommunens översiktsplan och att projektet saknas i kommunens bostadsförsörjningsplan. Därtill omfattas området av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Sammantaget bedömer kommunen att det saknas motiv att ta i anspråk mark som inte tydligt bridrar till ökad samhällsnytta.