• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Negativt planbesked i Fyllebro

En sökande har begärt om planbesked för fastigheten Fyllinge 7:12. Önskemålet från fastighetsägaren är att pröva bostads- och industriändamål på fastigheten, som idag inte är planlagd. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om negativt planbesked.

I direkt anslutning pågår detaljplanen för Norra Villmanstrand och fastighetsägaren önskar att planområdet ska utökas för att även inrymma Fyllinge 7:12. Pågående detaljplan omfattar cykelväg mellan Fyllinge och Östra stranden, besöksanläggning mot Fylleån och verksamhetsmark söder om cykelvägen i anslutning till befintliga verksamheter. Anledningarna till det negativa planbeskedet är bland annat att fastigheten ligger nära Fylleån som har mycket höga naturvärden och är utpekat natura 2000-område och omfattas av riksintresse för friluftsliv och naturvård, vilket innebär att det inte är lämpligt att planlägga för industri. Att utöka detaljplaneområdet för Norra Villmanstrand att även inkludera Fyllinge 7:12 skulle innebära att redan gjorda utredningar skulle behöva kompletteras. Det skulle innebära att tidsplanen för Norra Villmanstrand skulle behöva förskjutas. Eftersom Halmstads kommun är i mycket stort behov av verksamhetsmark anses en förskjuten tidsplan vara olämpligt.