• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Negativt planbesked för Eketånga 24:67

Fastighet Eketånga 24:67 på Flygstaden fick ett negativt planbesked av samhällsbyggnadsutskottet. Sökanden har begärt planbesked för att bredda användningen för fastigheten till att även omfatta handel och kontor. Idag gäller det bara för industriändamål.

Det negativa planbeskedet grundar sig delvis på att kommunen har brist på verksamhetsmark. Det är därför viktigt att den verksamhetsmark som finns används till rätt typer av ändamål. Kommunen är därför restriktiv med att tillåta omvandling av befintliga verksamhetsområden till andra användningar om det inte medför en tydlig samhällsnytta. Fastigheten var i kommunal ägo vid planläggningen, men såldes sedan till en privat fastighetsägare.

- När kommunen säljer fastighet planlagd för industriändamål är det med syfte att uppfylla intentionen att möta behovet av just sådan. Vi känner alla till bristen på verksamhetsmark och det känns inte aktuellt att inleda ett planarbete här för att bredda omfattningen, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.