• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Namnunderskrifter med krav på folkomröstning

Halmstads kommun har i dag tagit emot namnunderskrifter med krav på en lokal folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans i centrala Halmstad.
– Redan i morgon påbörjas arbetet med att stämma av namnlistorna mot folkbokföringen, säger Andreas Bergman (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Andreas Bergman tog emot representanterna för folkinitiativet på Rådhustrappan i Halmstad. Gruppen som arbetar för att få till stånd en folkomröstning om det planerade hotellet på Österskans har under ett halvårs tid samlat namnunderskrifter i frågan.

– Det kommer att bli kommunfullmäktige som beslutar om det blir en folkomröstning eller inte. För att det ska bli en folkomröstning krävs att minst 24 av de 71 ledamöterna ställer sig bakom beslutet, säger Andreas Bergman.

Men först ska listorna med alla namnunderskrifter stämmas av mot folkbokföringen. För att vara giltig måste en enskild namnunderskrift innehålla egenhändig namnteckning, namnförtydligande, adressuppgift, personnummer och datum. Personen måste vara folkbokförd i Halmstads kommun. Namnunderskriften får inte vara äldre än sex månader när den lämnas in till kommunen.

Beslut i fullmäktige

Enligt kommunallagen och den lag som reglerar folkomröstningar kan det hållas folkomröstning i en kommun om tio procent av de röstberättigade i en kommun begär det. Med den befolkningsmängd och antal röstberättigade som finns i Halmstads kommun behövs det omkring 8 000 giltiga namnunderskrifter för att kommunfullmäktige ska ta upp ärendet.

– Efter att namnunderskrifterna granskats, kommer ärendet att beredas av förvaltningen. Om antalet namnunderskrifter är tillräckligt tas ärendet upp i kommunfullmäktige. När får vi återkomma till, men troligtvis blir det före sommaren, säger Andreas Bergman.

Folkomröstningar är rådgivande

En kontroll i arkiven drygt 30 år tillbaka visar att Halmstads kommun inte tidigare haft någon lokal folkomröstning. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av en eventuell folkomröstning ska följas.

Kostnaden för en folkomröstning beräknas till ungefär 3,5 miljoner kronor.

Det här handlar frågan om

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan med syfte att utveckla området kring Österskans och Picassoparken. I dag är området planlagt för bussterminal. Österskans funktion som bussterminal upphörde vid årsskiftet 2017/2018.

Tävling för gestaltning

Arbetet med den nya detaljplanen inleddes i april 2017, då beslutade kommunstyrelsen att bjuda in till en markanvisningstävling. Syftet var att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning för Österskans. De inlämnade förslaget bedömdes efter kriterier som arkitektonisk gestaltning, funktion, hållbarhet, genomförbarhet och ekonomi. Bidraget ”Nya sammanhang” utsågs till vinnare, bakom förslaget låg Serneke, Fem Hjärtan, White och Winn Hotel Group. Det vinnande förslaget har därefter utvecklats och bearbetats i planförslaget av kommunen i dialog med tävlingsteamet.

Hotell och saluhall

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga hotell- och konferensanläggning, saluhall och restaurang på Österskans. Planen medger en hotellbyggnad med 16 våningar, takterrass och underjordiskt garage med infart från Fredsgatan. I detaljplanen säkerställs Picassoparken och stråket längs Nissan som allmän yta med fortsatt tillgång till Nissan.

Nya möjligheter för synpunkter

Planen har varit på samråd mellan den 16 juni och 15 september 2020, då fanns möjlighet att ge synpunkter på planen. 220 samrådsyttranden kom in. De flesta var emot att det byggs hotell på platsen. Just nu pågår arbetet med att sammanställa och hantera inkomna synpunkter. Planförslaget håller på att arbetas om och kompletteras. Gestaltning och utformning av den offentliga platsen som knyter ihop biblioteket, teatern, den nya byggnaden med entré till stadskärnan ska studeras närmare. Det ska göras flera kompletterande utredningar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en översiktlig stadsbyggnadsanalys av platsen.

Tidsplanen för detaljplanen är att granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till kvartal fyra 2021.