• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Minimibeloppet för kunder med biståndsinsatser justeras

Den 16 december 2021 beslutade riksdagen att höja minimibeloppet för avgifter enligt socialtjänstlagen med motsvarande 200 kronor per månad för ensamstående och med motsvarande 100 kronor per månad för var och en av sammanlevande makar och sambor. Syftet är att den ska motverka negativa ekonomiska effekter för personer som får höjt bostadstillägg.

Som följd av riksdagens beslut valde kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott den 8 februari att justera kommunens nuvarande minimibelopp. Beslutet innebär att cirka 4 400 biståndskunder slipper negativa ekonomiska konsekvenser

Dagens beslut innebär också ett intäktsbortfall för hemvårdsnämnden, som i och med justeringen får minskade intäkter för insatser enligt socialtjänstlagen. Utskottet beslutade att beakta detta till kommande budgetprocess. Ärendet skickas vidare för beslut i kommunstyrelsen. Sista beslutsinstans är kommunfullmäktige, och de nya beloppen gäller från 1 mars 2022.