• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Halmstad

Halmstads medborgarlöfte utgår från en gemensam lägesbild mellan kommunen och polisen. Med konkreta aktiviteter är målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Gustav Rosén Zetterberg, lokalpolisområdeschef, och kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson har enats om åtgärder för att öka tryggheten i exempelvis centrum.

Medborgarnas upplevda trygghet i centrum var den enskilt viktigaste frågan i den enkät polisen och kommunen tillsammans gick ut med under hösten och som besvarades av 1 695 personer. Polisen och kommunen behåller därför sitt tidigare löfte till invånarna när det gäller trygghet när de nu tagit fram löftet för 2023.

Enkät och lägesbilder

Det var 2017 som polisen och Halmstads kommun gav det första gemensamma medborgarlöftet. Syftet var då som nu att parterna tillsammans ska arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet. Löftet förnyas varje år utifrån resultatet av den webbaserade enkätundersökning som alla har möjlighet att delta i och ger invånarna möjlighet att påverka trygghetsarbetet. Dessutom gör kommunen och polisen egna lägesbilder.

Medborgarlöftet i Halmstad är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som Halmstads kommun och lokalpolisområde Halmstad beslutat om.

Trygghet i stadskärnan

Det är i stadskärnan flest invånare upplever otrygghet och därför fortsätter polisen och kommunen arbetet som är långsiktigt och kräver insatser över tid.

– Det sociala och trygghetsskapande arbetet är viktigt – oavsett om det gäller stadskärnan eller kringliggande stadsdelar och orter. Vi behöver göra rätt insatser på de platser där tryggheten behöver öka, men också på de platser där den upplevda otryggheten behöver motverkas. I vår budget avsätter vi pengar för flera insatser, bland annat trygghetskameror i city. Vi vill också fysiskt bygga bort otryggheten på utsatta platser och avsätter många miljoner för centrumutveckling de kommande åren. En trygg stadskärna får fler besökare och ökad dragningskraft vilket ökar trivseln och gynnar handeln, säger Stefan Pålsson (S), Halmstads kommunstyrelses ordförande.

Kontaktskapande arbete

– I medborgarlöftet ingår konkreta aktiviteter som vi parter kommit överens om utifrån vår gemensamma lägesbild. De övergripande målen i löftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Gustav Rosén Zetterberg, tf. lokalpolisområdeschef i Halmstad.

– Vi har tillsammans med kommunen haft medborgardialoger på flera platser i kommunen under hösten, dessa dialoger tillsammans med en enkät som funnits tillgänglig på internet och våra egna lägesbilder har gett oss en bra bild av hur det ser ut i kommunen. Tillsammans med andra aktörer kommer vi att arbeta för en trygg stadskärna, bland annat genom att arbeta kontaktskapande med mer synlighet på vissa platser och tider, säger Gustav Rosén Zetterberg, som är tf lokalområdeschef vid polisen i Halmstad.

Medborgarlöftet 2023

Polisen och kommunen lovar att:

  • Samverkan med andra aktörer arbeta för att skapa en levande och trygg stadskärna.
  • Bevaka och värdera nya arbetsmetoder för att öka tryggheten.
  • Följa upp arbetet i samband med framtagande av nytt medborgarlöfte.

Kommunen lovar att:

  • Vid utveckling av den fysiska miljön beakta hur tryggheten kan för-stärkas. Följande platser kommer beröras under perioden för medborgarlöftet, under stadsbiblioteket, hörnet Karl XI:s väg/Klammerdamsgatan, Lilla torg, Stora torg och Köpmansgatan.
  • Arbeta utifrån metoden Purple Flag med trygghet och kvällsekonomi för en återcertifiering.

Polisen lovar att:

  • Polisen ska under 2023-2024 ha fokus på arbete som riktar sig till att förhindra eller försvåra att brott begås, arbeta kontakt-och trygghetsskapande genom att närvara med synlig uniformerad polis inom stadskärnan.

Medborgarundersökning 2022

Till grund för löftet ligger bland annat den medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2022 och som fick 1 695 svar. Sammanställningen visar bland annat att:

70 procent uppger att de är trygga i sitt bostadsområde. Det skiljer dock mycket mellan olika områden. I områdena Andersberg, Vallås, Nyhem/Linehed, Centrum öst och Östra stranden uppger sammantaget 49 procent att de känner sig trygga i sitt bostadsområde. Som jämförelse med områdena Centrum väst, Rotorp, Söndrum, Furet/Frennarp och Kärleken/Sofieberg där sammantaget 73 procent uppger att de känner sig trygga.

Närmare 80 procent av kvinnorna upplever att det finns otrygga platser i kommunen och 60 procent av männen. Den plats som omnämns flest gånger är stadskärnan med 838 gånger och därefter kommer Andersberg med 338 gånger. Däremellan kommer det som upplevs som mörka platser på kvällstid (573).

Kvinnor är överlag mer oroliga än män. Störst skillnad är oron för att utsättas för sexualbrott där närmare 60 procent av kvinnorna och en procent av männen uppger oro.