• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Laholmsbuktens VA och Sydvatten överens om samarbetsavtal gällande råvatten från sjön Bolmen

Sydvatten AB och Laholmsbuktens VA AB (LBVA) har kommit överens om ett samarbetsavtal gällande LBVA:s möjligheter att använda Bolmen som råvattentäkt. Det är ett strategiskt beslut för LBVA i syfte att trygga kommande generationers dricksvattenförsörjning i de båda ägarkommunerna – Halmstad och Laholm.

LBVA har under lång tid studerat alternativ med lokala grund- och ytvattenresurser samt att använda vatten från Lagan och Nissan i Halland. Studierna visar att vattenkvaliteten och den robusta kapaciteten i Bolmen är det bästa och mest kostnadseffektiva valet.

– Det är mycket positivt för kommunerna att vi nu har skrivit ett samarbetsavtal med Sydvatten. Detta är grundläggande för att kunna trygga den framtida dricksvattenförsörjningen i Halmstad och Laholm, säger Roland Norrman, styrelseordförande i LBVA

– Idag har vi oftast tillräckligt mycket vatten till vårt förfogande men eftersom vi känner till att det finns vattentäkter som är utsatta för stor påverkan och att ägarkommunerna

växer, så kan det innebära en osäkerhet i leveransen, framförallt längre fram i tiden. Därför är det ett strategiskt beslut för kommande invånare i Halmstad och Laholm att vi att vi nu ansöker om tillstånd att ta vatten från Bolmen, fortsätter Roland Norrman.

Sydvattens ursprungliga tillståndsansökan om uttagsrätt från 1971 omfattade både Skåne och Halmstadområdet. Men Halmstad återkallade senare sin ansökan. Trots detta meddelade Vattendomstolen tillstånd till hela den ursprungliga ansökta vattenvolymen 6 m3/s. LBVA avser nu att pröva förutsättningarna för att använda Bolmen som råvattentäkt och genom eget tillstånd initialt avleda upp till 0,7 m3/s till kommunerna.

– Sydvatten kan på ett tryggt och säkert sätt avstå 0,7 m3/s till förmån för LBVA:s framtida dricksvattenförsörjning. Det är helt i enlighet med intentionerna i den ursprungliga vattendomen från 1971, säger Ilmar Reepalu, ordförande Sydvatten.

Sjön Bolmens nivå regleras av Statkraft för vattenkraftsändamål vid Skeen i södra Bolmen, Ljungby kommun. Regleringen tillsammans med naturliga vattenståndsvariationer bestämmer sjöytans nivå. Vattenuttagens påverkan på sjönivån är marginell.

Fakta om Sydvatten och LBVA

I alla samhällen är dricksvatten den viktigaste gemensamma frågan att lösa. I Sverige är det ett kommunalt ansvar att invånarna har tillgång till säkert dricksvatten. I västra Skåne har 17 kommuner beslutat att de bäst uppfyller detta ansvar genom att samarbeta i det gemensamma bolaget Sydvatten AB.

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. LBVA har som grunduppdrag att leverera hållbara vattentjänster.

Sydvatten och LBVA bedriver alltså en kommunal verksamhet på uppdrag av kommunerna på samma villkor som svenska kommuner gör i allmänhet. Bolagen lyder under såväl kommunallagen som lagen om allmänna vattentjänster, vilket bland annat innebär att de inte får "gå med vinst". Varken Sydvatten eller LBVA får följaktligen dela ut vinster till sina ägare och har därmed inget vinstintresse.