• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kritiskt yttrande om minskad kollektivtrafik

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände under sitt möte på tisdagen ett yttrande över Hallandstrafikens förslag på kollektivtrafikplan för 2022. En sådan plan arbetas årligen fram på uppdrag av Region Halland.

Planen beskriver trafikförändringar i form av minskat utbud på en rad busslinjer som berör kommunen, för både stads- och regionbussar. Dessutom kommer det utökade turutbudet inom testprojektet för HNJ-banan att avslutas och återgå till samma utbud som före testprojektet.

Kommunen beskriver i sitt yttrande de negativa konsekvenser som riskerar att komma av de föreslagna åtgärderna i kollektivtrafikplanen. Primärt framhålls att en väl fungerande kollektivtrafik bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån alla tre dimensioner på hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Att försämra kollektivtrafiken leder till ökat bilberoende och ökade utsläpp. Likaså riskerar det att minska den funktionella arbetsmarknaden för den som förlitar sig på att kunna resa kollektivt till arbete eller studier. Socialt utsatta områden är även i stor utsträckning ekonomiskt utsatta, vilket gör att människorna i dessa områden är beroende av en välfungerande kollektivtrafik för att ha möjlighet att kunna röra sig i staden och regionen.

– Som hållbart växande kommun vill ska Halmstad ha en fortsatt välutbyggd kollektivtrafik där invånare i praktiken ges alternativ till att ta bilen. Hallandstrafikens förslag, som det nu ser ut, möjliggör inte det och vi är därför kritiska, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

– Vi accepterar inte dessa märkligt motiverade förslag. Pandemin är inte ett nytt normalläge. När vi är vaccinerade och redo att gå ut och röra oss som vanligt igen, så måste däremot ett ökat kollektivt resande bli det nya normalläget, säger Stefan Pålsson (S), samhällbyggnadsutskottets andra vice ordförande.