• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunfullmäktige röstade för en folkomröstning

Kommunfullmäktige röstade i dag för att det blir en folkomröstning om det planerade hotellet på Österskans.
– Det här är ett unikt beslut. För första gången i Halmstads historia kommer det att hållas en lokal folkomröstning, säger Andreas Bergman (M), ordförande i kommunfullmäktige.

Halmstads kommuns högst beslutande församling röstade enhälligt ja till att folkomrösta om det planerade hotellet på Österskans. Det krävdes att minst 24 av de totalt 71 ledamöterna i kommunfullmäktige skulle rösta för en folkomröstning för att den ska kunna genomföras. Men någon votering krävdes alltså inte i ärendet.

– Vi fick ett tydligt besked från fullmäktige att det här är viktigt ur demokratisynpunkt. Det har tagits ett folkinitiativ i den här frågan, de har uppfyllt de krav som ställs för att en folkomröstning ska kunna hållas och nu har kommunfullmäktige beslutat att så också ska ske, säger Andreas Bergman.

Folkinitiativ

Det var den 8 mars i år som representanter för folkinitiativet lämnade in över 10 000 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans. Det krävs att tio procent av de röstberättigade i Halmstads kommun, 8 075 personer, ska ha skrivit på namnlistan för att folkinitiativet ska vara giltigt. En granskning som gjorts av kommunen visar att 8 661 namnunderskrifter var godkända.

Vad händer nu?

Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska kommunfullmäktige i nära anslutning till beslut om folkröstning också ta ställning till:

  • Dag för omröstningen
  • Frågeställning och svarsalternativ
  • Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende
  • Omröstningsdistrikt och lokaler
  • Om det ska vara möjligt att förtidsrösta
  • När rösträkningen senast ska vara avslutad

– Den 15 juni är nästa sammanträdesdag för kommunfullmäktige. Då kommer vi att fatta beslut om datum, finansiering och övriga nödvändiga beslut för att vi ska kunna hålla folkomröstning, säger Andreas Bergman.

Det här handlar frågan om:

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan med syfte att utveckla området kring Österskans och Picassoparken. I dag är området planlagt för bussterminal. Österskans funktion som bussterminal upphörde vid årsskiftet 2017/2018.

Markanvisningstävling

Arbetet med den nya detaljplanen inleddes i april 2017, då beslutade kommunstyrelsen att bjuda in till en markanvisningstävling. Syftet var att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning för Österskans. De inlämnade förslaget bedömdes efter kriterier som arkitektonisk gestaltning, funktion, hållbarhet, genomförbarhet och ekonomi. Bidraget ”Nya sammanhang” utsågs till vinnare, bakom förslaget låg Serneke, Fem Hjärtan, White och Winn Hotel Group. Det vinnande förslaget har därefter utvecklats och bearbetats i planförslaget av kommunen i dialog med tävlingsteamet.

Tillgång till Nissan

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga hotell- och konferensanläggning, saluhall och restaurang på Österskans. Planen medger en hotellbyggnad med 16 våningar, takterrass och underjordiskt garage med infart från Fredsgatan. I detaljplanen säkerställs Picassoparken och stråket längs Nissan som allmän yta med fortsatt tillgång till Nissan.

Detaljplanearbetet fortsätter

Planen har varit på samråd mellan den 16 juni och 15 september 2020, då fanns möjlighet att ge synpunkter på planen. 220 samrådsyttranden kom in. De flesta var emot att det byggs hotell på platsen. Just nu pågår arbetet med att sammanställa och hantera inkomna synpunkter. Planförslaget håller på att arbetas om och kompletteras. Gestaltning och utformning av den offentliga platsen som knyter ihop biblioteket, teatern, den nya byggnaden med entré till stadskärnan ska studeras närmare. Det ska göras flera kompletterande utredningar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en översiktlig stadsbyggnadsanalys av platsen.

Tidsplanen för detaljplanen är att granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till kvartal fyra 2021.