• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunens bokslut visade positivt resultat

Precis som för resten av världen påverkades Halmstads kommun under 2021 av coronapandemin. Pandemin har lämnat spår i kommunens verksamheter och ekonomi. Bokslutet visar trots allt på ett gott ekonomiskt resultat och att kommunen lyckats nå flera av de uppsatta målen. Huvudorsaken är att skatteintäkterna ökat mer än väntat.

Halmstads kommuns ekonomiska resultat för år 2021 är 285 miljoner kronor efter balanskravjusteringar. Det positiva resultatet beror till stor del på att kommunens skatteintäkter utvecklades bättre än vad som förväntades vid budgeteringstillfället. Ökningen av skatteintäkter och återhämtningen av svensk ekonomi beror i sin tur bland annat på statens stimulanser av näringslivet, en kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning på grund av pandemin. Det positiva resultatet beror också på att kommunens exploateringsverksamhet visar på ett överskott. Dessutom blev pensionskostnaderna lägre än väntat. Resultatet innebär att Halmstads kommun uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans och kommunens egna finansiella mål nås.

Sammantaget har de ekonomiska prognoserna under året varit relativt träffsäkra och de flesta av kommunens nämnder visar på överskott.

Halmstad fortsätter att växa och under 2021 har kommunen investerat totalt 714 miljoner kronor. Huvuddelen av detta har gått till skolor, förskolor och infrastruktur. Tack vare årets goda ekonomiska resultat ökade upplåningen betydligt mindre än förväntat och kommunens låneskuld uppgår vid utgången av 2021 till 300 miljoner.

- Att vi under mandatperioden har infört ett överskottsmål i Halmstads kommun har på ett effektivt sätt bromsat upp den befarade skuldökningen och därmed minskat bördan som vi lämnar över till framtida generationer, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

God måluppfyllelse

I planeringsdirektiv med budget som kommunfullmäktige beslutar om varje år så finns bland annat de mål som gäller för hela kommunen. I planeringsdirektivet för 2021 fanns sammanlagt sju övergripande mål. Vad gäller målen om ökad jämlikhet, miljömässig hållbarhet, förstärkt välfärd samt attraktiv arbetsgivare har det skett en förflyttning i linje med önskad effekt. För målen om ökad trygghet, attraktiv besöksnäring samt förbättrat företagsklimat har förflyttning mot effekt bara skett delvis.

Nämnder och bolagsstyrelser sätter också upp egna verksamhetsmål. När alla mål sammanställs resulterar det i en måluppfyllelse på 64 procent. Bedömningen är att resultatet ute i verksamheterna har varit goda under året.

Även om det sammantaget blev en god måluppfyllelse så har pandemin påverkar kommunkoncernen under året. Många verksamheter har även under 2021 behövt anpassa sin organisation efter rådande rekommendationer och allmänna råd. Det allmänna rådet om hemkarantän vid minsta tecken på sjukdomssymptom har inneburit att sjukdomsfrånvaron i koncernen under året varit hög.

Om man jämför de finansiella och verksamhetsmässiga resultaten med andra kommuners resultat så blir den sammantagna bedömningen att Halmstads kommun kan anses ha en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari att godkänna bokslutet.