• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunens bokslut 2022

Kommunen redovisar ett balanskravsresultat för 2022 på 601 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror till stor del på att kommunens skatteintäkter utvecklades hela 325 miljoner kronor bättre än vad som förväntades vid budgeteringstillfället och att försäljningen av verksamhetsmark varit mer omfattande än väntat. Försäljningen av verksamhetsmark svarar för 234 miljoner kronor av den positiva budgetavvikelsen.

– Överskottet i budgeten skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar finansiering av kommunens stora investeringar, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Halmstad fortsätter att växa och under 2022 har kommunen investerat totalt 1 159 miljoner kronor. Huvuddelen av investeringarna har gått till skolbyggnader, äldreboenden, satsningar i infrastruktur och upprustning av vatten- och avloppsanläggningar.

Finansiella målen uppnådda

Det positiva resultatet innebär att kommunen når sina finansiella mål mycket väl och infriar lagsstiftningen krav på en god ekonomisk hushållning.

I stort sett samtliga nämnder håller sina kostnader inom sina ekonomiska utrymmen. Socialnämnden redovisar däremot ett underskott på cirka 12 miljoner kronor, vilket huvudsakligen beror på att verksamheten haft högre kostnader för placeringar av barn- och unga än förväntat.

– Skatteintäkterna och kommunens omfattande exploateringsverksamhet under året förklarar huvuddelen av det höga balanskravsresultatet. Bortser man från det är budgetavvikelsen relativt låg och visar att kommunen har god kontroll och följsamhet över våra kärnverksamheter, framhåller Jan Fritz, kommunens ekonomidirektör.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari att godkänna bokslutet som ligger till grund för det fortsatta arbetet med kommunens årsredovisning.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.