• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen kan utfärda vistelseförbud vid trängsel

Kommunstyrelsen kommer att ansvara för att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskild plats vid påtaglig risk för trängsel. Det beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott på tisdagens sammanträde när de tog beslut om att kommunfullmäktige ska delegera ansvaret till kommunstyrelsen.

Med stöd av pandemilagen har regeringen utfärdat begränsningsförordningen. Den kompletterades sedan och gav kommuner rätt att från och med 11 mars 2021 utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel.

Det innebär att kommunen har möjlighet att förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att utfärda förbudet är att det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på platsen. Ett förbud får dock inte innebära ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska också ges möjlighet att yttra sig över kommunens förslag innan förbud utfärdas.

De platser som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Det finns dock vissa undantag. Exempel på platser som är undantagna är där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum och bibliotek. Platser som framför allt används för att förflytta sig, till exempel gator eller färdmedel, omfattas inte heller.

Kommunfullmäktige delegerar beslutet till kommunstyrelsen för att möjliggöra en snabb beslutsprocess om det skulle behövas. Kommunstyrelsen får besluta om förbud som gäller upp till fyra veckor. Förbud som varar längre än så ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslaget till delegering har arbetats fram i samverkan med övriga halländska kommuner. Det är Polismyndigheten som vakar över efterlevnaden av förbud. Den som bryter mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser kan dömas till penningböter.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.