• Halmstads webbplatser

Klart med budget för nästa år

Det blev Ansvar för Halmstads förslag till budget som antogs när kommunfullmäktige möttes för ett heldagsmöte på måndagen. Samtliga övriga partier hade lagt egna budgetförslag men det blev som väntat den politiska alliansen med S, M och KD som fick sin vilja igenom.

Budgeten, som gäller för perioden 2025–2029, innehåller gröna satsningar på förmånligt busskort för yngre och äldre, körkortsbidrag till omsorgsstuderande gymnasieelever och intensifierat arbete för ökad biologisk mångfald. Tidigare satsningar på förebyggande sociala insatser fortsätter.

Budgetdebatten blev lång men hettade sällan till, snarare var tonen god. Den fördes utifrån de fyra områden som finns i kommunens strategi:

  • dra nytta av läget
  • bygga en stark samhällsgemenskap
  • attrahera och behålla unga
  • skapa en dynamisk arbetsmarknad.

Mothugg från oppositionen

Varje parti och politisk allians berättade om sina budgetförslag inom respektive område – och ifrågasattes av sina politiska motståndare. Exempelvis fick satsningen på busskort mothugg av Centerpartiet, som menade att unga människor redan åker buss och att de 15 miljoner som busskortet till denna grupp kostar hellre kunde användas för skola, vård och omsorg.

Sverigedemokraterna ifrågasatte varför kommunen ska ge körkortsbidrag till samtliga elever som studerar vård och omsorg. Alla kommer ju inte från Halmstads kommun och varför ska de då få bidrag, resonerade Sverigedemokraterna.

Partierna presenterade en lång rad förslag till nya satsningar. Några exempel: utred spårbunden trafik genom Halmstad (MP), inrätta ett ungdomsfullmäktige för att ge unga inflytande (C), minskad arbetstid med bibehållen lön för anställda över 62 år (V), utöka näringslivsenheten med sex personer (Halmstads lokala parit) och fast kontaktperson för företag som har många myndighetsärenden hos kommunen (SD).

Oförändrad skatt nästa år

Skatten förblir oförändrad nästa år: 20,98 kronor per intjänad hundralapp. Några partier ville dock höja den för att få pengar till fler pedagoger, äldreomsorg med mera. Miljöpartiet ville höja med 49 öre och Hjärta för Halmstad med 17 öre. Vänsterpartiet öppnade för en höjning 2027. Majoriteten för oförändrad skatt var dock stor.

Två nämnder slipper effektivisera

Kommunens totala nettobudget för 2025 blir 7,5 miljarder kronor. Nämnderna får sammanlagt 384 miljoner kronor mer 2025 än 2024, vilket innebär en ökning på 5,4 procent. Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden slipper det krav på att effektivisera verksamheten som andra nämnder har fått.

Investeringsbudgeten ses över

Flera talare påtalade att kommunens investeringsbudget för de kommande fyra åren behöver minskas. I denna budget finns engångskostnader för exempelvis nya skolor, idrottshallar och infrastruktur som vägar och broar. Invånarantalet ökar dock inte i samma takt som man tidigare trott och därför behövs inte lika stora investeringar i nya skolor och förskolor.