• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Klart: Halmstad har en ny översiktsplan

Efter en lång debatt antog kommunfullmäktige på onsdagen en ny översiktsplan – Framtidsplan 2050. I planen beskrivs hur Halmstad kan växa under kommande 30 år. Antagandet av planen möjliggör för bostadsbyggande i nya områden och pekar också ut mark där företag och industrier kan etablera sig.

Översiktsplanen antogs sedan 60 av fullmäktiges 71 ledamöter röstat för förslaget. Kommunfullmäktige valde dock att göra en ändring i det förslag som låg i handlingarna och som kommunstyrelsen godkänt sedan tidigare.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet yrkade samtliga att bebyggelse i område H4 – mer känd som Eketångaskogen - tas bort ur översiktsplanen. Förslaget gick igenom med knapp majoritet. Efter votering stod det klart att 38 ledamöter röstade för förslaget att ta bort området från planen, medan 33 ledamöter röstade för att området skulle vara kvar.

Vad är Framtidsplan 2050?

Alla kommuner måste ha en översiktsplan. Framtidsplan 2050 har tagits fram som ett vägledande dokument över hur Halmstad kan växa långsiktigt och hållbart under kommande 30 år. Eftersom Halmstad är en attraktiv kommun där många vill bo och etablera sig hade utpekad mark i den förra översiktsplanen tagit slut, och arbetet med att uppdatera planen inleddes i början av mandatperioden, med sikte mot 2050.

Planen har arbetats fram med utgångspunkt i sju bärande strategier:

  • I Halmstad bygger vi längs stråken
  • I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen
  • I Halmstad möts invånarna i vardagslivet
  • Halmstad har anpassats efter klimatförändringarna.
  • I Halmstad är det lätt att resa hållbart.
  • Halmstad erbjuder en bredd av arbetstillfällen.
  • Halmstad har utvecklats som destination.

Behov av nya bostäder

En av de främsta anledningarna till att planen behövde uppdateras är att det finns ett stort behov av bostäder i Halmstad. 23 000 nya bostäder behöver byggas till 2050. Var de kan byggas pekas ut i översiktsplanen, som visar riktningen när de juridiskt bindande detaljplanerna sedan arbetas fram.

Den nya planen möjliggör för bostadsbyggande i flera nya områden, och pekar även ut nya markområden ut där företag och industrier kan etablera sig.

Fakta: Detta är en översiktsplan

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som beskriver den politiska viljan av hur kommunens mark- och vattenområde ska användas på längre sikt.

Planeringen sträcker sig 30 år framåt i tiden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ligger till grund för den fortsatta planeringen i ett område. Hur ett område konkret utformas i kommande planering avgörs när detaljplaner tas fram samt i bygglovsprocessen.