• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Intresset för föreningsråd utreds

Förra året tog Kommunfullmäktige i Halmstad beslut om att utreda intresset för ett föreningsråd i Halmstads kommun. Nu har utredningen startat. Genom ett föreningsråd kan personer med nedsatt arbetsförmåga få anställning och sedan anlitas av föreningar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått uppdraget att utreda och verka för att ett sådant råd startas upp i kommunen. Utredningen ska vara klar den 22 april 2022. Utredningen syftar till att undersöka om ideella föreningar i Halmstads kommun är intresserade av att bilda ett föreningsråd utifrån de behov som finns i föreningslivet. Tanken är att personer med nedsatt arbetsförmåga kan möjliggöras anställning i föreningsrådet för att sedan anlitas av föreningar.

Som förening innebär det en lägre kostnad samt att föreningen får hjälp med det administrativa runt en anställning. Exempel på arbetsuppgifter som anställda via föreningsråd i andra kommuner utför är administrativa uppgifter, drift på anläggningar med mera. Ett föreningsråd ska vara och fungera som en fristående förening.

Vill din förening vara med?

Är er förening intresserad av att veta mer eller är detta något som er förening skulle kunna vara i behov av så kan ni kontakta utredaren Bo Eriksson på e-post bo.eriksson@framtidsutbildning.se eller telefon 070-769 70 25.

Vad är ett föreningsråd och vilken nytta kan man ha av det?

Vad ett föreningsråd är kan vara lite olika på olika orter. Här beskrivs utgångspunkterna för utformning av ett föreningsråd i Halmstads kommun.

Beslut i kommunfullmäktige

Den pågående utredningen om att utreda förutsättningarna för att starta upp ett föreningsråd i Halmstad bygger på ett beslut i kommunfullmäktige.

Utredningen kring förutsättningarna för att bilda ett föreningsråd i Halmstad har flera centrala utgångspunkter:

  • Föreningsrådet ska vara en fristående förening bildad av föreningar som vill bli medlemmar i föreningsrådet.
  • Verksamhetens syfte ska vara att skapa arbetstillfällen i föreningar för personer med någon form av arbetsnedsättning och som är berättigade till lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
  • Den verksamhet som bedrivs av Varbergs föreningsservice ses som en inspirationskälla, se varbergsforeningsservice.se Länk till annan webbplats..

  Anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga

  Kommunfullmäktiges intention är således att underlätta anställningar av personer med nedsatt arbetsförmåga, berättigade till lönebidrag, i föreningslivet. Dessa personer kan fungera alldeles utmärkt i ett jobb där arbetets förutsättningar anpassas i förhållande till den nedsatta arbetsförmågan, till exempel vad gäller typ av arbetsuppgifter, arbetstakt och andra arbetsförhållanden. Arbetsförmedlingen kan bevilja hjälpmedel om så behövs.

  Arbetsförmedlingen är en viktig part i anställningsförhållandet

  Ett avtal om anställning av en person med lönebidrag är ett avtal mellan Arbetsförmedlingen och en arbetsgivare om ett bidrag till lön och lönebikostnader upp till en lönenivå på 20 000 kronor för en heltidsanställning. Hur stort bidraget till lönen blir är beroende av omfattningen av arbetsnedsättningen, omfattningen av anställningen och den faktiska lönen. Villkoren för avtalet förhandlas om varje år.

  Arbetsgivaransvaret kan tas av en enskild förening eller ett föreningsråd

  Arbetsförmedlingen har idag avtal om lönebidragsanställningar med ett antal enskilda föreningar. En lönebidragsanställning medför, i likhet med vilken anställning som helst, ett personalansvar och viss administration samt arbetsmiljöansvar.

  Ett föreningsråd är en samorganisation mellan ideella föreningar som istället för att föreningar enskilt avtalar med Arbetsförmedlingen om anställning av personer med lönebidrag tar på sig anställningsansvaret. Den lönebidragsanställde anställs i föreningsrådet och hyrs sedan ut till en eller flera föreningar. Detta kan vara en avlastning för en enskild förening samtidigt som man har tillgång till den arbetskraft man behöver.

  En grundförutsättning är att det finns meningsfulla arbetsuppgifter

  Ett föreningsråd är således en förening bildad av föreningar för att mot en avgift tillgodose anställningsbehov i en förening. En grundförutsättning är att det finns meningsfulla arbetsuppgifter som behöver utföras och som kan utgöra grund för en anställning. Det kan vara till exempel behov av att få vaktmästerisysslor eller administrativa uppgifter utförda. Behoven av arbetskraft kan variera från några timmar i veckan upp till heltid.

  Anställningen medför kostnader även om bidrag utgår

  Den anställde ska ha en avtalsenlig lön. Denna varierar inom olika områden. För en vaktmästartjänst är lönen cirka 25 000 kronor och för en kanslisttjänst cirka 24 000 kronor.

  En arbetsgivare betalar förutom nettolön och preliminärskatt också sociala avgifter samt andra kostnader förenade med anställningen, exempelvis försäkringar. De senare kallas lönebikostnader och kan även de variera i likhet med lönen.

  Det är vanligt att kommuner subventionerar föreningsråden. På så sätt kan den enskilda föreningens ekonomiska prestation för lönekostnaderna, genom lönebidraget från staten och den kommunala subventionen, bli lägre än om de själva skulle sluta avtal med Arbetsförmedlingen.

  Skillnad i åtagande med olika lösningar

  Arbetsförmedlingen gör ingen skillnad mellan en enskild förening som arbetsgivare respektive ett föreningsråd även om det för Arbetsförmedlingen kan tänkas underlätta samordningen med ett föreningsråd som samlar många lönebidragsanställda.

  Sett ur den enskilda föreningens perspektiv kan skillnaden mellan att anställa själv eller att hyra arbetskraft genom ett föreningsråd påverkas av:

  • Förmåga och vilja att hantera samverkan med Arbetsförmedlingen.
  • Förmåga och vilja att ta på sig ett arbetsgivaransvar.
  • I de föreningar som har lönebidragsanställda redan så är den enskildes syn på anställningsförhållandena betydelsefull.
  • Villkoren för den kommunala subventionen påverkar det slutliga ekonomiska utfallet.
  • Ett föreningsråd betraktas av skattemyndigheten som ett bemanningsföretag och kostnaden för uthyrning av personal är därför momspliktig. För föreningar som inte redovisar moms innebär detta en merkostnad.

  Det slutliga utfallet påverkas av i vilken utsträckning kommunen subventionerar föreningens kostnader. Om ett föreningsråd bildas krävs också finansiering av den verksamhetens personal- och lokalkostnader. Pågående utredning ska lämna förslag till finansiering.

  Vem vinner på ett föreningsråd?

  I grunden handlar det om en ambition att skapa fler möjligheter till arbete för personer med nedsatt arbetsförmåga. Detta vinner individer som får en löneinkomst och ett meningsfullt arbete på.

  Kommunen skulle kunna tänkas undvika kostnader för försörjningsstöd och dessutom skulle skatteintäkterna öka med fler i arbete. Det skulle också kunna innebära ett förbättrat stöd till föreningarna.

  Arbetsförmedlingens handläggning skulle underlättas genom samordning av ett antal lönebidragsanställningar. Det skulle underlätta för Arbetsförmedlingen att hitta anställningsmöjligheter.

  Föreningarna skulle kunna få arbetsuppgifter utförda på ett bra sätt och till lägre kostnad jämfört med en reguljär anställning.

  Föreningarna behöver inte själva ta arbetsgivaransvaret.

  Föreningslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen skulle tillsammans kunna bidra till högre sysselsättning, minskad arbetslöshet och en bättre livssituation för kommuninvånarna.