• Halmstads webbplatser

Inriktning för framtidens Österskans ska tas fram

Hur ska framtidens Österskans se ut? Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade i dag beslut om att åter ta upp arbetet med att utveckla den historiska platsen.

Beslutet fattades genom att ge ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på inriktning för området, Österskans 1 m fl fastigheter.

Till grund för det fortsatta arbetet finns bland annat den fördjupade översiktsplanen för centrum, Länk till annan webbplats. som arbetats fram under senare år och nu antagits. I planen tydliggörs ambitionen för platsen: att utveckla Österskans till en attraktiv och trygg plats som bidrar till att stärka Nissanstråket och att knyta samman stadens centrala delar.

Utgångspunkter i arbetet med inriktningen är några utpekade mål:

  • att platsen ska upplevas trygg
  • att byggnader och de offentliga ytorna ska bidra till att invånare och besökare vill vistas i staden och besöka platsen
  • att utformningen av byggnader och allmän platsmark ska bidra till att den upplevda stoltheten över staden ökar hos alla
  • att projektet ska bidra till ett mer levande centrum.