• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Inget bygglov för handel på Eketånga 24:67

Byggnadsnämnden beslutade igår att avslå bygglovet för fastigheten Eketånga 24:67 på Flygstaden där Dollarstore finns. Detta eftersom det strider mot gällande detaljplan om att det inte ska finnas affärslokaler på den aktuella platsen.

I juni 2020 öppnade butiken Dollarstore upp på Flygstaden. Detta gjordes utan slutbesked på fastigheten. Fastighetsägaren hade under arbetets gång gjort så pass stora ändringar med fastigheten att åtgärderna inte längre rymdes inom det ursprungliga bygglovet. Fastighetsägaren har därför sedan Dollarstore öppnade bedrivit en verksamhet olovligen och en sanktionsavgift utfärdades hösten 2020.

Att bygglovet nu avslås är alltså på grund av att sökande fastighetsägaren ändrade användningen inför slutbesked häromåret till handel och inte längre industri som de hade fått bygglov för. Därmed kunde slutbesked inte lämnas och diskussioner med sökande om hur de skulle fortsatta framåt tog vid.

Inte förenlig med detaljplanen

Ett av alternativen för de sökande har varit att lämna in ett nytt bygglov och pröva nuvarande affärsverksamhet och handel mot detaljplanen men efter lovprövningen har byggnadsnämnden kommit fram till att det inte är förenligt med detaljplanen.

- Vi har under hela processen försökt att vara behjälpliga men så länge användningen är affärsverksamhet och inte industriändamål är det svårt att lämna bygglov. Plus att det är den sökande som har ändrat användningen sedan bygglovet gavs första gången och valde att söka nytt bygglov, trots tydlig information från oss om att detta skulle bli väldigt svårt att få igenom. Jag vill poängtera att bygglovsfrågan inte har någonting med Dollarstores etablering i Halmstad att göra, utan de är varmt välkomna att bedriva sin verksamhet på ett lämpligt ställe inom kommunen, säger Jan Prytz byggnadsnämndens ordförande.

I dagsläget har sökande alternativen att överklaga byggnadsnämndens beslut, söka planändring eller komma in med ett nytt bygglov som är förenligt med detaljplanen.