• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hög investeringstakt och fortsatt sociala satsningar i Ansvar för Halmstads budget

Investeringar i infrastruktur, skolor och centrumutveckling blir en stor del av Ansvar för Halmstads budget för 2024-2028. Tidigare satsningar på det förebyggande sociala arbetet och förstärkningen inom detaljplaner och bygglov fortsätter.

På bilden ser du Anna Fallkvist (M), Ella Kardemark (KD), Stefan Pålsson (S) och Urszula Hansson (S), kommunråd i Ansvar för Halmstad.

Ansvar för Halmstad, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, har presenterat sitt förslag till Halmstads kommuns mål och budget för 2024-2028. Med en ny strategi som utgångspunkt finns en uttalad gemensam färdriktning om att Halmstad ska växa på ett hållbart sätt som är bra för människorna, ekonomin och miljön.

Med pågående krig i Europa, inflation och höga räntor är det ekonomiska läget utmanande. Precis som det påverkar Halmstads invånare och näringsliv drabbas även kommunens ekonomi av en turbulent omvärld. Tack vare att Halmstads kommun tidigare har haft goda ekonomiska resultat finns det förutsättningar för att mildra de negativa konsekvenserna för kommunens verksamheter.

Fortsatt hög investeringstakt

Under 2024 investeras 1,4 miljarder kronor och fram till 2028 planeras det för investeringar på sammanlagt över 8 miljarder kronor.

– Trots att det är tuffa tider ekonomiskt är vi övertygade om att vi måste fortsätta investera i vår kommun. Vi kommer att fortsätta bygga oss ur krisen för att skapa möjligheter för näringslivet, fler arbetstillfällen och för att inte hamna efter i byggandet av skolor igen, säger Stefan Pålsson (S), kommunråd.

Över en halv miljard i hamnen

Hamnområdet utgör en stor del av investeringsbudgeten. Under planperioden avsätts 510 miljoner kronor på bland annat en utbyggnad av Oceanhamnen och nya hamnstamspår för att möjliggöra mer klimatsmarta transporter.

– Hamnen är en viktig del i att få fler företag att vilja komma till Halmstad. Vi har ett bra läge med stark infrastruktur och med stora investeringar på gång i hamnen kommer förutsättningarna bara att fortsätta bli bättre, säger Anna Fallkvist (M), kommunråd.

Fler skolor och meningsfull fritid

I Ansvar för Halmstads budget finns investeringar på 3,9 miljarder för byggnation av skolor och förskolor. Den höga investeringstakten ska både bygga i kapp tidigare år och följa en ökande befolkning.

– Vi rekordinvesterar i skolbyggnationer för att möta en växande kommun och för att bli av med paviljonger. De kommande åren bygger vi 14 nya förskolor och 14 nya skolor runt om i kommunen. Bland annat bygger vi ny skola i Simlångsdalen och Oskarström, säger Stefan Pålsson (S).

I budgetförslaget finns också satsningar för att fortsätta arbeta för att höja kunskapsresultaten i skolan och vidareutveckla arbetet med ökad språk- och läsförståelse inom förskolan i framför allt de socioekonomiskt utsatta områdena.

Getingebadet rustas upp

– Halmstad ska alla barn ha möjlighet till en trygg skolgång och meningsfull fritid var man än bor i kommunen. Därför gör vi nu verklighet av en fotbollsplan och mötesplats på Andersberg och kommer även att rusta upp både Söndrums IP och Getingebadet, säger Ella Kardemark (KD), kommunråd.

Fortsättning på förebyggande arbete

Socialnämndens tidigare satsningar på utökad förebyggande verksamhet med brottsförebyggande arbete och närvaro i sårbara områden fortsätter. För att stärka arbetet mot hemlöshet finns en särskild satsning för att medfinansiera etableringen av ”Slussen”. Det är en förlängning av Nattcaféets verksamhet och möjliggör tillfälliga boenden i väntan på etablering på bostadsmarknaden.

Fler detaljplaner

I Ansvar för Halmstads förslag på mål står det att kommunen ska vara en pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner till näringslivet.

– Vi fortsätter även framöver att stärka upp arbetet med detaljplaner och bygglov. Vi har pekat ut stora områden med verksamhetsmark i vår översiktsplan och nu ska det bli verklighet av det. Kommunen ska aktivt arbeta för att attrahera nyetableringar som kompletterar näringslivet i Halmstad och då måste det finnas mark redo för dessa företag, säger Anna Fallkvist (M).

Ett levande och klimatsäkrat centrum

I ett av målen beskrivs framtiden för Halmstads stadskärna som ska utvecklas till en mer levande mötesplats. Efter ombyggnaden av Lilla torg finns det medel avsatt för att även renovera Stora torg under planperioden.

Även Halmstads teater kommer att renoveras för att möjliggöra fler och större evenemang i Halmstad. Sammanlagt finns 26 miljoner kronor för investeringar i teatern kommande år.

Fram till 2028 investeras 151 miljoner kronor på klimatanpassningsåtgärder. Stadskärnan är i ett extra utsatt läge med stor risk att drabbas vid havsnivåhöjning. För att minska risken för översvämningar i centrum kommer det att byggas skydd längs med Nissans båda sidor.

– Att klimatsäkra Halmstad innebär stora kostnader. Men det är något vi måste göra för kostnaderna på kort sikt kommer att betala sig på lång sikt. Vi har därför utökat investeringarna i klimatanpassningsåtgärder under kommande år, säger Urszula Hansson (S), kommunråd.

Reserv för svårare tider

Totalt omfattar kommunens nettobudget för 2024 7,3 miljarder kronor. I budgetförslaget nyttjar Ansvar för Halmstad medel från kommunens resultatutjämningsreserv. Denna reserv finns reglerad i kommunallagen sedan 2013 och innebär att kommuner kan bygga upp en reserv under goda tider för att senare kunna utnyttja medlen vid konjunktursvängningar. I Ansvar för Halmstads budgetförslag används 25 miljoner kronor ur reserven.

– Vi använder medel från resultatutjämningsreserven i vårt budgetförslag för att det ekonomiska läget inte ska drabba våra verksamheter mer än nödvändigt. Tack vare att vi har haft positiva resultat tidigare år kan vi nu nyttja delar av det för att våra verksamheter ska kunna fortsätta leverera sitt grunduppdrag till våra invånare, säger Stefan Pålsson (S).

Budgetförslaget går nu vidare till kommunstyrelsen som behandlar ärendet den 30 maj. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 14 juni.

Läs majoritetens hela förslag till budget Pdf, 4.6 MB..