• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hemvårdsnämnden återupptar införandet av hållbara scheman

Hemvårdsnämnden har beslutat att återuppta införandet av den nya arbetstidsmodellen Hållbara scheman. I det fortsatta arbetet ska enhetschefer och personalgrupper få ett tydligt ägandeskap över schemaläggningen, med viss frihet att ta hänsyn till varje verksamhets behov.

Införandet stoppades av hemvårdsnämnden i somras efter att en stor mängd namnunderskrifter mot Hållbara scheman hade lämnats in. Nämnden beslöt samtidigt att låta utvärdera införandet i de åtta hemtjänstgrupper som hade börjat arbeta efter den modellen. Denna innehåller tre olika förändringar som rör bemanning: nytt arbetstidsavtal, schemaplanering enligt bemanningshandboken och teknisk schemaplaneringshjälp.

I grunden handlar införandet om att ändra en kultur om en deltidsnorm som varit rådande i decennier inom svensk välfärd, och som lett till att kvinnors livsinkomster, pensioner, ekonomiska självständighet och trygghet blivit markant sämre än mäns.

Ökad delaktighet viktigt i det fortsatta införandet

Utvärderingens resultat har nu godkänts av hemvårdsnämnden, som vid sitt möte den 24 november beslöt att återuppta införandet av Hållbara scheman. En hel del insatser ska dock genomföras för att förändringarna ska gå så smidigt som möjligt. Dessa pekas ut i utvärderingen och handlar framför allt om att med olika medel skapa delaktighet.

Till grund för förslagen ligger den enkät som genomfördes inom förvaltningen tidigare i höst, och som hemvårdsnämnden beslutade om i somras när införandet pausades. Svar lämnades från 181 medarbetare i de åtta hemtjänstgrupper som infört modellen och deras åtta chefer, samt från 664 medarbetare och 21 enhetschefer från andra enheter inom förvaltningen.

Merparten ser både fördelar och nackdelar

Enkätsvaren visar inte om de flesta som har svarat är positiva eller negativa; förändringarna är för komplexa för det. I stället visar den att merparten av dem som har svarat ser såväl fördelar som nackdelar med Hållbara scheman. På den positiva sidan finns ökat inflytande, slopade ”rygg-mot-rygg”-pass och slopade delade turer, på den negativa resurspass och minskad flexibilitet.

Dessutom skiljer inställningen till förändringarna sig åt mellan olika individer, mellan grupper inom arbetslag, mellan medarbetare i olika åldrar och mellan medarbetare som arbetat olika lång tid inom äldreomsorgen.

Den viktigaste slutsatsen av utvärderingen blir därför att förvaltningen i det fortsatta arbetet ska stärka och främja det som ses som förändringens positiva delar, och göra justeringar som kan minska känslor av oro och ovisshet runt det som idag ses som negativa delar.

Chefer och medarbetare får ett ägandeskap

Hur ska då detta gå till? Nyckeln, enligt utvärderingen, är att ge chefer och medarbetare ägandeskap över schemaläggningsprocessen. Det får de genom att de också ges frihet att anpassa utförandet till lokala behov och förutsättningar. Hemvårdsnämnden beslutade om åtgärderna nedan.

 • Utbildning
  Grundläggande och praktisk utbildning för baspersonalen i schemaläggning utifrån de nya arbetsreglerna.
 • Bemanningshandboken
  Möjlighet att i undantagsfall göra avsteg från regeln om 11 timmars dygnsvila för att möta verksamhetens behov och för att öka flexibiliteten i bemanningsprocessen. En dygnsvila på 9 timmar kan då medges.
 • Möjlighet att gå bredvid på samplanerande enheter för att få bort oron över att arbeta på en annan enhet.
 • Omformulering av schemakonsultens uppdrag med fokus på att arbeta stödjande och pedagogiskt, snarare än kontrollerande i schemaläggningsprocessen. Enhetschefer avropar stöd från schemakonsulten efter behov.
 • Följa tidigare beslut från kommunens styrgrupp och förvaltningsledning att, utifrån verksamhetens behov, tillåta nattpass som får vara maximalt 9 timmar och 45 minuter långa.
 • Teknisk schemaplaneringshjälp
  Säkerställande av att den tekniska schemaplaneringshjälpen fungerar ändamålsenligt. Detta ska bland annat ske genom att löpande ta del av enhetschefernas erfarenheter av att praktiskt arbeta i detta system.

Ökad kommunikation och dialog om förändringarna

Ett viktigt resultat från utvärderingen är också behovet av tillförlitlig information. De svar som lämnats visar att det finns många antaganden som baseras på rykten. För att ge alla som påverkas av förändringarna en chans att bilda sig en egen uppfattning och också för att ta aktiv del i förändringen ska kommunikationen förbättras. Hemvårdsnämnden beslöt om åtgärderna:

 • Intranät
  Utveckla den intranätssida som handlar om Heltidsarbete som norm, med fokus på pedagogiska beskrivningar av hur förändringarna inom Hållbara scheman hänger ihop med och antas leda till Heltidsarbete som norm.
 • Utveckla intranätssidans frågor och svar med sådana som ställts av medarbetare i samband med referensgruppsmöten på hemvårdsförvaltningen.
 • Referensgrupp
  Fortsatta referensgruppsmöten varannan vecka under införandet. På mötena ska föranmälda frågor som inte tidigare har hanterats behandlas. Vid varje möte redogör ett antal personer för läget i sin enhet. Minnesanteckningar från gruppen publiceras och besvarade frågor adderas till övriga frågor och svar på intranätet.