• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun positiv till ny hyresrabatt för utsatta branscher

Om regeringen fattar beslut om en ny period med hyressubventioner för branscher som är svårt påverkade av coronapandemin – då är Halmstads kommun beredd att återigen möjliggöra dessa rabatter för kommunens berörda hyresgäster. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagens möte.

Regeringen har föreslagit ett förnyat stöd för januari-mars 2021, liksom det som gavs under april-juni 2020. Beslut har dock ej fattats av riksdagen än.

Halmstads kommun har ett antal kommersiella lokaler och samtliga partier i kommunstyrelsen stod bakom beslutet att, om riksdagen säger ja till en hyresrabatt, avsätta en miljon kronor för att på detta sätt stödja det lokala näringslivet.

Regeringen har beskrivit ett tänkt förfarande som motsvarar det som gällde för perioden april-juni 2020 då hyresstödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Under 2020 godkände Halmstads kommun ansökningar från sju företag och nio föreningar och totalt gav kommunen cirka 1,2 miljoner kronor i hyresrabatt, varav kommunen återsökte 600 000 kronor från staten. Halmstads Fastighets AB godkände under samma period 20 ansökningar och gav cirka 400 000 kronor i hyresrabatt, och bolaget återsökte hälften av denna summa.

Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

Extra medel för evakueringslokaler under skolbyggnad

Kommunstyrelsen beslutade även om ett tilläggsanslag på drygt 11 miljoner kronor för evakueringslokaler då nya Östergårdsskolan byggs. Skolan är planerad att byggas för 900 elever, i ombyggnaden ingår även förstärkt kök samt 1,5 idrottshall. Den ska vara klar 2024 och kostnaden är 400 miljoner kronor vilket inkluderar även rivning. I den inledande planeringen bedömdes det inte finnas behov av evakueringslokaler för skolans elever. En förstudie visar dock att det behövs sådana lokaler. För 2021 är kostnaden för dessa 11 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja fastighetsnämnden detta tilläggsanslag.

Den beräknade kostnaden för dessa evakueringslokaler bedöms uppgå till totalt 43 miljoner kronor under hela byggtiden – resterande 32 miljoner kronor kommer planeras in i kommunens Planeringsdirektiv med budget för kommande år.

Uppdrag: ta fram förslag på hur Halmstad ska få vatten från Bolmen
För att säkra en fortsatt god tillgång på dricksvatten beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag till Laholmsbuktens VA AB att föra dialog med Sydvatten kring uttag från sjön Bolmen.

LBVA har under en tid arbetat med frågan om dricksvattenförsörjningen för Halmstads och Laholms kommuner för att möta bland annat en växande befolkning. Studier och utredningar har lett fram till slutsatsen att dagens grundvattenresurser behöver kompletteras med ytterligare resurser för att säkerställa tillgången på dricksvatten.

Eftersom förutsättningarna är dåliga för att finna ytterligare stora grundvattenresurser av god kvalitet inom närområdet så har fokus kommit att bli att nuvarande resurser måste förstärkas och kompletteras med större ytvattenresurser.

Möjligheterna att ta del av Sydvattens vattendom för Bolmen bedöms som goda då det finns en befintlig andel i domen som är avsedd för Halmstadsområdet. Förhandlingar måste dock ske om hur och på vilket sätt detta ska kunna genomföras. När ett förslag finns framtaget kommer respektive kommun ta ställning till det.

Partier vill stoppa stök på nyår

Kommunstyrelsen fattade beslut om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur användandet av fyrverkerier i Halmstad ska minska under nyårshelgen 2021. Utredningen ska enligt beslutet bland annat titta på möjligheten till ett totalt förbud, på utökad tillsyn av försäljare samt även undersöka alternativa arrangemang som ljusshow eller liknande.

Ärendet var ett initiativ från Alliansens ledamöter i kommunstyrelsen. Bakgrunden uppges vara de av många kommuninvånare problemen under den gånga nyårshelgen. I ärendet skriver de fyra partierna bland annat: ”Det är helt uppenbart att reglerna i våra lokala ordningsföreskrifter inte har följts. Inte heller har de nya reglerna i nationell lagstiftning med totalförbud mot smällare och raketer följts. Fyrverkerierna har dessutom orsakat flera bränder, varav en i ett flerbostadshus där skadorna tack och lov kunde begränsas genom uppmärksam nattpersonal från Halmstads kommun. Detta är ett beteende som vi behöver få stopp på.”

Samtliga partier i kommunstyrelsen sa ja till uppdraget som ska återredovisas senast 30 april 2021.