• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun breddar en del av Gamla Tylösandsvägen

Med start måndagen den 3 maj påbörjar Halmstads kommun arbetet med att lokalt bredda Gamla Tylösandsvägen i höjd med Trottaberget för att bygga en ny gång- och cykelbana. Arbetet kommer att medföra tillfälliga avstängningar.

Ranagård ska bli Halmstads kommuns nya stadsdel med 550 nya bostäder, äldreboende, förskola och skola. För närvarande pågår arbetet med att anlägga det som kallas för allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Måndagen den 3 maj påbörjar Halmstads kommun arbetet med att bredda en del av Gamla Tylösandsvägen för att ge plats åt en gång- och cykelbana.

– Vägen kommer att breddas cirka tre meter norrut för att möjliggöra en belyst gång- och cykelbana längs sträckan förbi Trottaberg och som sedan ansluter mot befintlig gång- och cykelbana vid Dagsverksvägen. För att möjliggöra breddningen kommer det att utföras sprängningsarbeten, säger Henrik Eklund, biträdande projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Så påverkas trafiken

Arbetet planeras pågå mellan 3 maj och 7 juli. Under byggtiden kommer framkomligheten på Gamla Tylösandsvägen att påverkas.

En 160 meter lång sträcka i höjd med Trottaberg behöver vara avstängd under hela arbetets gång och trafiken kommer därför att ledas om via skyltar. Trafik från Flygstaden till Albinsro hänvisas till Nya Tylösandsvägen alternativt Bäckagårdsvägen. Trafik från Möllegård hänvisas till Bäckagårdsvägen för att sedan ledas vidare till Nya Tylösandsvägen. En fastighetsägare på Trottaberg kommer att förses med en provisorisk väg för in- och utpassering.

– Vi ber om överseende och hoppas att arbetet inte ska orsaka för stora problem för de som bor och verkar inom området, säger Jonas Wilsby, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Hela utbyggnaden av allmän platsmark i Ranagård planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.