• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads befolkning fortsätter att öka

Halmstads kommun fick 987 nya invånare förra året. Det visar Statistiska centralbyråns sammanställning av befolkningsutvecklingen under 2020. Totalt bodde det 103 754 personer i kommunen vid årets slut. Halmstad är fortsatt landets 17:e största kommun.

Förra årets befolkningsökning i Halmstad blev 0,96 procent, vilket är den lägsta siffran sedan 2013. För hela riket noterades plus 0,5 procent, vilket är den lägsta siffran sedan 2005.

– Vi har ökat mer än riket merparten av åren under hela 2000-talet. Halmstads siffra för 2020 är lägre än de senaste åren och man kan prata om en återgång till hur det var innan flyktingströmmen, säger Mårten Andersson, analytiker på Halmstads kommun.

Man kan också se att framförallt Stockholm har haft en låg befolkningsutveckling, den blev bara 0,15 procent och i absoluta tal har storstäderna Göteborg och Malmö ökat mer.

Rekordåret för Halmstad var 2016, då befolkningen ökade mer än under de senaste 50 åren. Det var i samband den stora flyktingströmmen från Syrien, och många fick uppehållstillstånd och skrev sig här.

Inflyttningsöverskottet avgörande för befolkningsökningen

Halmstads befolkningsökning beror till största delen på ett inflyttningsöverskott. 4 703 personer flyttade visserligen från kommunen under 2020 men samtidigt flyttade 5 494 personer in, vilket gav ett överskott på 793 personer.

Jämnare fördelning mellan inflyttning från utlandet och från Sverige

Av det totala flyttningsöverskottet på 793 personer stod invandringsöverskottet för 459 personer medan det inrikes flyttningsöverskottet stod för övriga 332 personer. Fördelningen blir mindre och mindre ojämn.

– Invandringsöverskottet står fortfarande för en liten majoritet av det totala flyttningsöverskottet. Samtidigt ser vi en ökad inflyttning till Halmstad inom länet, säger Mårten Andersson.

Svenskfödda vanligaste inflyttarna

De två största invandrargrupperna från utlandet har Sverige respektive Indien som födelseland. Invandringen från Syrien har fortsatt att sjunka.

Något högre dödstal under 2020

När det gäller födelsenettot, födda minus döda, slutade det på plus 167 personer. 1 124 barn föddes och 957 personer avled i kommunen.

– Pandemin kan vara förklaringen till det något högre dödstalet för 2020, säger Mårten Andersson.

Mårten Andersson ser möjligen att pandemin har minskat rörligheten hos dem som flyttar och att man flyttar från storstadsregionerna men också att man flyttar något mindre då det finns större möjligheter att arbeta hemifrån då man dagligen inte behöver pendla till sin arbetsplats.

I Hallands län ökade befolkningen med 2 900 personer. 336 748 personer bor nu i Halland. Samtliga halländska kommuner utom Hylte ökade sin befolkning. Mest i antal ökade Halmstad, mest i procent ökade Falkenbergs kommun.