• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad har gjort sitt första klimatbokslut 

Halmstads kommun har för första gången gjort ett klimatbokslut för den kommunala verksamheten. Arbetet har skett med stöd av EMC* som är en organisation som består av företag och organisationer i Halland. 

Flera av de kommunala bolagen gör egna klimatbokslut. Detta bokslut gäller alltså den direkt kommunala verksamheten.

På några punkter kan man se tydligt hur den kommunala verksamheten har minskat sitt klimatavtryck. Det gäller bland annat det som kallas för ”samordnad varudistribution” där kommunen alltså samordnar leveranser till kommunala verksamheter. Genom att göra detta har distributionen av närmare 82 000 koordineras till nästan 24 000 utgående leveranser.

En annan insats som har betydelse är att kommunen köper över 70 procent av sina livsmedel från Sverige vilket minskar klimatpåverkande utsläpp med uppemot 15 procent.

Nytagen klimatplan

Med en nyantagen energi- och klimatplan slår kommunen fast att Halmstad ska vara en energismartoch fossilfri kommun. Målsättningen är att utsläppen av växthusgaser ska minska i en takt som bidrar till att Parisavtalet uppnås. Det behöver göras i samverkan med andra aktörer.Kommunen är en stor organisation vars verksamhet ger både direkta och indirekta klimatavtryck.

Klimatbokslutet ska i första hand bidra till att identifiera kommunorganisationens egna utsläpp och hitta möjligheter att minska dem. Redovisningen är inte komplett och kommer att inkludera fler områden efterhand.

  • Fokus i kommunens energi- och klimatplan är:
  • Effektiva och fossilfria transporter
  • Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
  • Ett stabilt och hållbart energisystem
  • Klimatsmart konsumtion

Upphandling är en nyckelfaktor för att nå framgång på samtliga dessa områden och vi arbetar för med att höja våra kunskaper för att kunna ställa mer relevanta hållbarhetskrav.

Covid påverkar och förändringsarbete tar tid

Covideffekten håller i sig, vilket främst visar sig i minskade utsläpp från tjänsteresor. Genom att samordna verksamheternas varuleveranser minskas de lokala utsläppen och kommunen får bättre möjlighet att kunna ställa krav på fordonen.

Fastighetsbeståndet ökar, men den främsta förklaringen till de ökade utsläppen från uppvärmning är variationer i temperatur då 2021 hade några ovanlig kalla månader. Målsättningen är att energieffektivisera med i snitt 3 procent per år. 2021 minskade energianvändningen för el och uppvärmning med 1,7 procent per kvadratmeter.

Takbaserad solenergi har varit en långsiktig satsning och 9 000 kvadratmeter solceller på kommunala förskolor, skolor och idrottshallar producerade under året 1 175 MWh energi.

Klimatbokslutet sätter ljuset på att de konsumtionsrelaterade utsläppen behöver uppmärksammas i mycket högre grad. Det visar också på behovet av att samla in jämförbart underlag över tid och att öka efterfrågan på tillförlitlig statistik på utsläpp både i den egna organisationen och från våra leverantörer.

– När vi följer upp och ser storleken på utsläppen ger det oss viktig kunskap om vilka åtgärder som ger bäst effekt för att minska klimatavtrycket. Både livsmedelsinköpen och den samordnade varudistributionen är bra exempel på det, säger Karin Larsson som är miljöstrateg på Halmstads kommun.

Halmstads kommuns och andras klimatbokslut:
https://www.klimatbokslutet.com/publikationerna Länk till annan webbplats.

*Det EMC:s koncept ger företag och organisationer är metodstöd och kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg. Processen gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och hitta nya vägar framåt för ett effektivt och lönsamt klimatarbete. Nu är det 25 företag eller organisationer i Halland som använder sig av verktyget som utgår från GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer vilket är den globala standarden för beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.