• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Godkänt tillstånd för ny drivmedelsanläggning vid Tegelbruket

Miljönämnden beslutade under måndagen 22/2 att ge tillstånd för etablerande av ny drivmedelsanläggning samt fordonstvätt vid Tegelbruket.

Circle K Sverige AB anmälan om ändring av verksamhet och tillståndsansökan enligt Galgbergets vattenskyddsföreskrifter gäller tillstånd att riva den befintliga drivmedelsanläggningen Ingo vid Tegelbruket, för att istället bygga en ny drivmedelsanläggning samt fordonstvätt på fastigheten. Fastigheten där verksamheten planeras är lokaliserad inom Galgbergets vattenskyddsområde i den sekundära skyddszon enligt skyddsområdets bestämmelser. Analys- och teknikkonsultföretag WSP utförde under 2020 en hydrogeologisk utredning på fastigheten som blev klar 9 oktober förra året. De redogör att för exploatering inom vattenskyddsområden hamnar fastigheten enligt givna indata i klass ”exploatering ej lämplig”. Dock ligger fastigheten i ytterkanten av den sekundära skyddszonen (invid gränsen). Utanför zongränsen hade fastigheten hamnat i klass ”vissa skyddsåtgärder erfordras”.

Långtgående skyddsåtgärder

Genom att göra långtgående skyddsåtgärder tillsammans med kontrollfunktioner borde därmed exploatering kunna övervägas, utan att det medför oacceptabla risker med avseende på grundvattenskyddet. Bygglov för ny drivmedelsanläggning samt fordonstvätt har beviljats, men inget startbesked har medgivits.

- Utifrån WSP:s undersökning anser Laholmsbuktens VA att det finns skäl att omvärdera tidigare ställningstagande. Det har framkommit att marken inte är fullt så känslig som man tidigare har trott. Utifrån den bedömningen anser vi att verksamheten bör meddelas tillstånd. Däremot finns skäl att ställa krav på långtgående skyddsåtgärder. För att minimera förbrukningen av dricksvatten bör biltvätten ha tekniskt vatten alternativt recirkulerande system. Vi ser mycket positivt på att det blir en biltvätt inom det området så att vi kan minimera risken för att bilar tvättas på gatan där det inte går att kontrollera var vattnet hamnar, säger Anna Fallkvist (M) miljönämndens ordförande.

- Med detta beslut frångår man Halmstads kommuns riktlinjer för vattenskyddsområden samtidigt som att Länsstyrelsen utreder att göra dessa områden större. Det är en för stor risk att riskera att skada dessa källor. Dessutom diskuteras det att i direkt närhet bygga en ny förskola intill en ny väg och bro som kommer att öka trafiken och bullerproblematiken. Detta kanske innebär att förskolan inte kan byggas där och vi är i en situation där det behövs mer förskoleplatser. Därför förespråkade vi förvaltningens förslag att neka tillstånd, säger Leif Grenlund (S), miljönämndens vice ordförande.