Fortsatt satsning på utvecklad undervisning och likvärdiga förutsättningar

Kompetens hos personalen, inflytande för elever, likvärdiga förutsättningar och en utvecklad undervisning – barn- och ungdomsnämndens mål för 2020 ska ligga kvar även i verksamhetsplanen för perioden 2022–2024. Det beslutet fattades på sammanträdet den 17 november.

Målen är:

 • i Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska måluppfyllelsen öka genom en utvecklad undervisning
 • i Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska alla barn och elever få likvärdiga förutsättningar för en bra start i livet
 • i Halmstads förskolor, skolor och fritidshem har barn och elever ett reellt inflytande och förbereds för att bli aktiva demokratiska världsmedborgare
 • i Halmstad utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet att utvecklas i sin profession.

Dessa mål antogs inför 2020 av nämnden och har omfamnats av verksamheten. Det har dock varit svårt att arbeta för att nå dem eftersom smittspridningen av covid-19 har tagit stora resurser i anspråk. De största utmaningarna är liksom tidigare segregationen och brist på likvärdighet.

Vid sammanträdet beslutade nämnden även om en internbudget.

Enligt beslutet om planeringsdirektiv med budget i kommunfullmäktige 14 juni har hela barn- och ungdomsnämndens verksamhet ett driftsanslag för 2022 till grundskola och barnomsorg på cirka 2,3 miljarder kronor. Anslaget till kulturskolan är nästan 29,2 miljoner kronor.

De politiska satsningar som återfanns i 2021 års planeringsdirektiv ligger kvar även under år 2022. Det handlar om extra satsningar på barn- och elevhälsa, förebyggande insatser inom skolhälsan samt medel för att minska barngrupper.

Fakta: Barn- och ungdomsförvaltningen

 • Förskola: 4 500 till 5 000 barn i 73 enheter
 • Förskoleklass och grundskola: 10 900 elever i 31 skolor, varav 4 000 elever också är inskrivna i fritidshem
 • Grundsärskola: 80 elever på 5 enheter inklusive fritidshem exklusive individintegrerade elever i grundskola
 • Pedagogisk omsorg: 13 barn
 • Halmstads kulturskola: 2 300 barn och unga
 • Halmstads kommun utövar tillsyn och insyn samt lämnar bidrag till fristående utbildning och annan fristående pedagogisk verksamhet.

Satsningar på likvärdig skola

Barn- och ungdomsnämnd får för 2022 drygt 56, 7 miljoner kronor i statsbidrag för att arbeta med att göra skolan mer likvärdig.

Av dessa miljoner fördelas 10,5 ut på samtliga skolor utifrån ett socioekonomiskt index. Ytterligare 19,2 miljoner går till lågstadiet utifrån samma index. Vidare fördelas 9,6 miljoner kronor efter antalet nyanlända elever den senaste fyra åren och 17,4 miljoner kronor används för prioriterade områden och insatser.

Donationsfonder

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att fördela pengar från de fem donationsfonder som nämnden har att hantera. Totalt kom det in ansökningar på 491 000 kronor från skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklasser. En tiondel av medlen går till föreningar.

Totalt har 283 853 kronor fördelats enligt följande:

 • Förskolor 48 665 kr – för utflykt eller liknande
 • Skolbarnsomsorg, F-klass 29 071 kr – för utflykt, studie- eller fritidsresa
 • Skola åk 1–9 118 505 kr – för studie- eller fritidsresa
 • Särskola 19 001 kr – för utflykt, studie- eller fritidsresa
 • Kulturskolan 47 611 kr – för evenemang & studieresa
 • Föreningsverksamhet 21 000 kr – för läger, fritidsresa, integrationsaktiviteter