• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fortsatt satsning på integrationssamordnare

Satsningar på integrationssamordnare förlängs med ytterligare ett år, beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott. 2 000 000 kronor beviljades för att förlänga arbetet under 2022 med integrationssamordnare på Klaraskolan, Östergårdsskolan, Vallåsskolan och även utvidga satsningen till Andersbergsskolan.

Medlen kommer att användas för personalkostnad av sammanlagt 4 heltidstjänster. Skolorna är utvalda för att de har en hög andel elever som är utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar och ligger i områden som har stora socioekonomiska utmaningar. Sammanlagt berör det cirka 2000 elever. Integrationssamordnarna kommer att arbeta för att ge alla barn och unga en bra start i livet, meningsfull fritid, ökad föräldrasamverkan, motverka segregation och skapa möjligheter till en ökad integration.

Även arbetet med digital integration fick finansiering för 2022 med sammanlagt 1 000 000 kronor. Projektet syftar till att öka digital integration bland nyanlända och utlandsfödda invånare i Andersberg, Vallås, Halmstad City samt på sikt även Oskarström. Medlen kommer användas till personalkostnad för en projektledare och för kompetensutvecklingsinsatser.

Samhällets snabba digitala utveckling har en baksida i att människor som redan står utanför samhället riskerar att bli ännu mer utanför. För att motverka detta arbetar Biblioteken i Halmstad och Medborgarservice Andersberg och Vallås med att öka digital integration genom att erbjuda stöd och hjälp med digitala ärenden, kurser och workshops. Satsningen ska öka integration och delaktighet i samhället genom att öka den digitala kompetensen och självständigheten hos de nyanlända och utlandsfödda invånarna. Det kommer också att ge ett utvecklat stöd till andra invånare som av olika skäl står utanför det digitala samhället, till exempel äldre eller personer med funktionsvariationer.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.