• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fortsatt bra betyg i mätning av kommunens myndighetsutövning

Halmstads kommun får generellt ett bra betyg på sin myndighetsutövning när över 430 företagare har lämnat sina omdömen i SKR:s mätning Öppna jämförelser. Samtliga faktorer som har betydelse för upplevelsen av service får höga värden – och allra högst får bemötandet.

Mätningen gäller kvaliteten i kommunens myndighetsutövning under 2020. Den genomförs av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och görs inom myndighetsområdena: brandskydd, bygglov, tillfällig markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Fint underlag för verksamhetsplanering

Samtliga företag som haft ett ärende inom något av områdena fick möjlighet att berätta om sin upplevelse av kommunens service. Hälften, 50 procent, valde att lämna omdömen. Dessa utgör nu ett utmärkt underlag för kommunens verksamhetsutveckling.

Företagen ger Halmstad nöjd kund-indexet, NKI:t, 72, vilket är ett gott betyg. Ett NKI över 70 räknas som ett bra resultat, medan ett NKI på 62–69 är godkänt. Halmstad har dock tappat två enheter sedan förra mätningen. I gruppen av jämförbara kommuner kommer Halmstad på plats 12 av 19. Förra året låg Halmstad på plats 11 av 20.

Som grund för indexet ligger mätning av servicefaktorerna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Att kommunen får fina omdömen inom samtliga visar på en jämn servicenivå.

– För kommunen är den här mätningen extra värdefull eftersom den är baserad på företagens faktiska upplevelser av vår service. Det är mycket glädjande att vi på flera myndighetsområden samt på totalen hamnar på ett resultat över 70. Samtidigt är det ett bekymmer att vi fortfarande inte har nöjda bygglovskunder, men jag känner också att vi nu har gjort de nödvändiga förändringar som kommer lyfta även det resultatet, säger Jonas Bergman, ordförande i kommunstyrelsen.

Högre än snittet inom flera områden

Positiva resultat är att de tre myndighetsområdena brandskydd, markupplåtelser och miljö- och hälsoskydd ligger högre än snittet både i Sverige och i jämförelse med likvärdiga kommuner. Livsmedelstillsyn får ett högre snitt än likvärdiga kommuner. Brandtillsyn ökar sitt NKI med hela nio enheter.

Miljö- och hälsoskydd ökar stadigt

Det myndighetsområde som haft den mest stabila trenden de senaste tre åren – en stadig uppgång – är miljö- och hälsoskydd, som ökade tre enheter. Bakom det goda resultatet ligger ett kontinuerligt utvecklingsarbete med fokus på bemötande och kundkontakt.

För myndighetsområdet bygglov är resultatet lågt. Kommunen känner till detta sedan tidigare och arbetar nu med åtgärder som ska bli hållbara på sikt.

– Det är jätteroligt att våra siffror stadigt fortsätter att öka på miljö- och hälsoskyddsområdet. Men det är ingen hemlighet att servicenivån och effektiviteten på handläggningen i bygglovsärenden inte levt upp till det krav som våra kunder ska kunna ställa på oss. Vi bygger just nu om verksamheten och tillför resurser så att vi kan korta ner handläggningstiderna, säger bygg- och miljöförvaltningens chef Anders Thorén.

Fint resultat för Halmstad i ny mätning för upphandling

SKR presenterar i år också ett helt nytt mätområde: upphandling. I denna visas NUI, nöjd upphandlar-index. Här är företagen från Halmstads mera nöjda än i snittet i Sverige och i jämförelse med liknande kommuner.

Upplevelserna skiljer mellan branscher och typer av företag

Den största gruppen av företag som har svarat på mätningen finns inom branscherna hotell, restaurang och underhållning, därefter kommer industri- och byggföretag. Båda dessa branscher tappar i nöjdhet. Däremot är företag inom skola, vård och omsorg väldigt nöjda med kommunens service.

Mätningen visar också att de flesta företag som lämnat omdöme har haft kontakt med kommunen sedan tidigare och att de som precis inlett kontakt är mest nöjda.

Även när det gäller stora och små företag finns skillnader.

– De minsta företagen blir allt nöjdare och det är mycket positivt att de upplever en högre grad av nöjdhet med vår service. Att de stora företagen däremot går åt motsatt håll, är något vi måste analysera vad det beror på. Vi ska givetvis även analysera skillnaden i nöjdhet mellan olika branscher, säger Niclas Simonsson, näringslivschef.

Ökad användning av digitala tjänster

Enligt mätningen väljer allt fler företag att använda kommunens e-tjänster framför telefon, e-post och möten. Användandet har ökat från 2 procent förra året till 6 procent i år. Kommunens förhoppning är att den siffran ska öka ytterligare under 2021, sedan en ny webbplats med fokus på användarvänlighet, har byggts upp och nyligen lanserats för företagare. Genom tydlig och tillgänglig information och med steg-för-steg-guider ska det bli enklare för företagen att söka tillstånd.

Kvalitetsmätningen, som har namnet Insikt, görs löpande under året. Kommunen får därmed snabb återkoppling på sitt arbete och kan genomföra förbättringar under årets gång. En gång om året sammanställs sedan resultaten i en omfattande rapport och analyseras – en sådan som alltså presenterades tidigare idag.

Läs mer om undersökningen Länk till annan webbplats.