• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förslag på ny bro vid Slottmöllan ut på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 9 november att en ny detaljplan för del av Slottsmöllanområdet ska gå ut på samråd. Detaljplanen gäller för del av Halmstad 9:14 och 10:26 med flera. Detaljplanen som går ut på samråd föreslår plats och utformande för en ny bro vid Slottsmöllan och även en utveckling av Ladugårdsområdet.

Bron som finns i området idag ägs inte av kommunen och i takt med att biltrafiken har ökat på sträckan har behovet av en ny bro ökat. En ny bro i höjd med Slottsmöllan ska säkra att allmänheten har en trafiksäker koppling över Nissan även i framtiden. Enligt förslaget ska bron vara tillgänglig för bil-, gång- och cykeltrafik och ansluta till Frennarpsvägen i söder och Sperlingsholmsvägen norr om Nissan.

Förslaget till detaljplan möjliggör även en utveckling av den kulturhistoriskt värdefulla miljön vid Ladugårdsområdet. Visionen är att skapa en ny mötesplats genom att ta tillvara på gamla ladugårdsbyggnader genom att försiktigt renovera och ge dem nytt innehåll. Alla byggnader får varsamhetsbestämmelser och flera även skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Detaljplanen föreslår att området ska få en variation av service och nya bostäder.

- Det är ett smakfullt förslag på en efterlängtad bro och dessutom en stärkt punkt i staden, med bostäder och andra inslag. Miljön för området är unik och värd för fler att besöka ofta, säger Jenny Axelsson, samhällsbyggnadsutskottets ordförande.