• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Företagsklimatet i Halmstad: Målmedvetet arbete ska vända trenden

Företagsklimatet i Halmstad får betyget 2,9 i Svenskt Näringslivs årliga enkät, som presenterades idag. Betyget är något sämre än förra året men samtidigt upplever många företagare en viss förbättring på en rad områden, bland annat när det gäller informationen till företagare.

– Företagarnas omdömen visar att det aktiva utvecklingsarbete som vi startade under 2019 är angeläget. Vi står mitt upp i det arbetet; en lång rad förbättringar har genomförts men många återstår, säger Niclas Simonsson, näringslivschef.

För Halmstads kommun är Svenskt Näringslivs attitydundersökning ett viktigt underlag för analysen av vilket förbättringsarbete som behövs i arbetet med företagsklimatet. 182 företagare har svarat på enkäten och av dessa har 71 procent haft en kontakt med kommunen under senaste året.

Enkäten speglar företagens villkor för att driva företag i Halmstads kommun och bygger på en bredd av frågor. Dessa rör exempelvis kommunens service i kontakt med företagen, politikernas förståelse för företagens verksamhet och behov men också sådant som tillgången till lokal infrastruktur samt brottslighet och trygghet.

Samstämmig bild av det lokala företagsklimatet

En viktig förutsättning för utveckling är förmågan att förflytta organisation och medarbetare i gemensam riktning, att kunna se samma utmaningar och möjligheter. I Halmstad finns en samstämmig bild av det lokala företagsklimatet som delas av både företag och politiker, en tydlig skillnad mot landets övriga kommuner.

Försiktigt förbättrade omdömen

Liksom i tidigare enkäter får Halmstad några av sina bästa omdömen för bredbandsutveckling och kommunikationsförbindelser, ett resultat som även varit tydligt i andra mätningar. Svaren från företagarna visar också försiktigt förbättrade omdömen när det gäller exempelvis information till företagen och dialogen med kommunens beslutsfattare.

För service och bemötande, samt tjänstepersoners attityder, är betygen något sämre än förut.

– Här behövs ett fortsatt och uthålligt utvecklingsarbete. Bland annat bygger vi upp nya strukturer i vår service till företagen och prioriterar intern utbildning om näringslivsutveckling för att öka förståelsen för företagens villkor i kommunen. Arbetet måste sippra ut i hela organisationen för att vi ska se en förflyttning, säger Niclas Simonsson.

Ny webbplats för företagare förenklar kontakten med kommunen

Ett exempel på ökad service är en efterfrågad och nyligen lanserad företagswebbplats. Denna utgår från företagarens behov och ökar möjligheten att ta del av samlad information om tillsyn, upphandlingar med mera och innehåller guider och e-tjänster som underlättar ansökningsprocessen för olika tillstånd.

Bland företagens prioriterade önskemål för ett bättre företagsklimat svarar 64 procent att de vill se en ökad förståelse för företagarens villkor och 59 procent vill se en bättre dialog.

Önskar förbättringar i bygglovshanteringen

Tittar man på enkätens fritextsvar finns det många önskemål om förbättringar i hanteringen av bygglov, något som även blivit tydligt i andra mätningar. Anders Thorén, chef för bygg- och miljöförvaltningen, är medveten om problemen.

– Vi arbetar på flera fronter samtidigt för att bygga upp en fungerande bygglovsprocess. En viktig del är att vi sedan i mars nästan har halverat kön av bygglovsärenden, säger Anders Thorén.

Parallellt pågår också ett arbete för ökad kvalitet i kundkontakter, förbättrade rutiner samt rekrytering av personal, något som sker i stor konkurrens med intilliggande kommuner. Just nu söker man två bygglovsrådgivare.

Exempel på långsiktigt arbete som ska stärka företagsklimatet

  • Kontinuerligt arbete för att underlätta och kvalitetssäkra företagens kontakter med kommunen, såväl fysiska som digitala. Företagen ska ha ”en väg in” till kommunen oavsett ärende.
  • Kommunen bygger nu upp en särskild företagsservice för dem som startar, driver eller etablerar verksamhet. Inom denna företagsservice samordnas den breda kompetens som finns inom förvaltningar och bolag för att ge företagen behovsanpassad och effektiv hjälp.
  • Internutbildning för förbättrad service. Alla verksamheter som har kontakter med företagare ska, med start i sommar, utbildas med fokus på kundorientering och förståelse för näringslivet och företagens betydelse för Halmstads utveckling och välfärd.
  • Utbildning av förtroendevalda för att ge politikerna förståelse för näringslivets villkor och öka insikten av sin egen betydelse för ett fungerande näringsliv.
  • Planering av verksamhetsmark. Efterfrågan är stor, såväl bland befintliga företag som bland sådana som vill etablera sig i kommunen. I den nya översiktsplanen pekas verksamhetsmark ut i bland annat Kistinge och Villmanstrand, i Halmstads ytterområden.
  • Dialogmöten där företag, kommun, offentliga myndigheter och förtroendevalda möts för att fånga upp behovet av åtgärder för en ökad trygghet och minskad brottslighet. Många företagare har, bland annat genom Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet, uttryckt oro och efterlyst åtgärder.