• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förändring av VA-taxan i kommunen

För första gången sedan årsskiftet 2017/2018 föreslår kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott en höjning av vatten- och avloppstaxan i kommunen. Höjningen för en normalvilla blir enligt förslaget 23 kronor i månaden. För flerbostadshus föreslås höjningen cirka 40 kronor i månaden per lägenhet.

Beslutet ska slutligt behandlas av kommunfullmäktige.

Taxan i Halmstad har alltså inte höjts sedan årsskiftet 2017/18 till skillnad från många andra kommuner i Sverige. Förslaget innebär en förändring av brukningsavgifter för dricks- och spillvatten för kunderna på totalt cirka sju procent vilket innebär ökade intäkter på cirka 11 miljoner kronor.

Taxan ska vara enligt självkostnadsprincipen, vara skälig och rättvis. Laholmsbuktens VA AB är kommunens driftbolag som ansvarar för att leverera hållbara vattentjänster och kommunen är ansvarig VA-huvudman. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxorna.

LBVA har bland de fem lägsta VA-kostnaderna för villor i Sverige.

Följande förändringar föreslås till kommunfullmäktige:

  • För typhus A ( enbostadshus med 800 m² tomtyta och förbrukning 150 m³ vatten/år) höjs årskostnaden från 4 680 kr till 4 955 kronor. Det innebär en kostnadsökning med cirka sex procent och motsvarar cirka 23 kronor per månad. Det totala rörliga priset blir 33 kronor per kubikmeter eller 3,3 öre per liter.
  • För typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m² tomtyta och förbrukning 2 000 m³ vatten/år) höjs årskostnaden från 38 430 kronor till 45 680 kronor. Det innebär en kostnadsökning med cirka 19 procent vilket blir cirka 40 kronor per månad och lägenhet. Det totala rörliga priset blir 23 kronor per kubikmeter eller 2,3 öre för varje liter.

Det lyfts fram flera skäl för att öka avgifterna. Bland annat att det finns ett stort behov av att möta ökande driftkostnader som är kopplar till omvärldsläget. Det sker också allmän prisstegring för kemikalier för vattenrening, diverse bygg- och anläggnings- samt underhållsmaterial och reservdelar, transporter av exempelvis slam samt el för drift av va-anläggningarna.

– VA-taxan har legat oförändrad i flera år och kommer även efter höjningen att vara en av de lägsta i landet. Höjningen behövs för att utföra nödvändigt underhåll och investeringar för ett fortsatt stabilt vattenförsörjningssystem, säger Ella Kardemark (KD) ordförande för kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.