• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förändringar i detaljplaner för bättre samhällsservice

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vill göra ändringar i två detaljplaner för att säkra bättre samhällsservice. Det beslutades under sammanträdet den 7 februari.

En ändring i detaljplanen för Getinge-Brogård 1:247 ska nu ut på samråd.

Den förändrade planen ska möjliggöra ett större äldreboende i Getinge. Nuvarande plan tillåter enbart 20 platser i ett plan, medan det nya förslaget medger bebyggelse i två plan på större del av tomten.

Området ligger cirka 400 meter från Olanders torg i centrala Getinge och är i dag obebyggt.

Ytterligare en planändring som nu ska ut på granskning är den för Vallåsskolan, fastigheten Valnöten 1. Efter den föreslagna planändringen ska man kunna bygga med 17 meters nockhöjd, i tre våningsplan.

I Halmstads centrala delar är det utmanande att hitta fastigheter som passar för skolbyggnation. Vid Vallåsskolan finns möjligheter till utbyggnad inom fastigheten som kan tillvaratas genom planändringen.

Skolan är en del av centrumområdet i Vallås och på angränsande fastighet finns redan planer för bostäder, förskola och även skolparkering som kan omhänderta parkeringsbehovet om Vallåsskolan utökas.