• Halmstads webbplatser

Effektiviseringar inom gata, park
och idrott

Under dagens möte, den 27 maj, beslutade teknik- och fastighetsnämnden att godkänna ett antal effektiviseringsåtgärder för att hantera förvaltningens underfinansiering. Dessutom beslutades att återremittera handlingsplanen för kommunens lekplatser som ska säkerställa en jämlik tillgång till lek för alla barn i kommunen.

I mars presenterade förvaltningen 30 olika förslag till nämnden som preliminärt skulle ge en besparing på cirka 12 miljoner kronor. Under dagens möte beslutades av godkänna 16 av förslagen samt ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med två av förslagen.

Den totala ytan av Halmstads kommuns alla tätorter har sammanlagt vuxit med 22 procent de senaste 20 åren men teknik- och fastighetsförvaltningens driftbudget för att hantera gator, park och idrott har inte kompenserats för att möte tillväxten. Det har lett till en underfinansiering på 42 miljoner kronor.

Godkända förslag

Bland effektiviseringarna ingår bland annat att se över möjligheterna att höja avgiften för evenemang på Brottet och andra anläggningar/ytor, att effektivisera renhållningen i centrum och på stränder, att gräsklippningen framöver tar mer hänsyn till den biologiska mångfalden, att optimera den tid som gatubelysningen är tänd samt också att införa avgift för parkering på Halmstad arena-området och se över öppettiderna på Halmstad Arena.

Förslagen att stänga Halmstad Arena Bad på sommaren, samt ta bort soptunnor och toaletter från mark och anläggningar som inte förvaltas av kommunen kommer att utredas vidare för eventuellt beslut längre fram.

Återremittering av handlingsplan för lekplatser på allmän plats

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade även att återremittera förvaltningens föreslagna handlingsplan för lekplatser. Innan beslut fattas behöver förvaltningen tydliggöra samordningen med HFAB:s lekplatser, göra en barnkonsekvensanalys samt se över lekplatserna på landsbygden.